[tôn ảnh tốt nhất / the best images] PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG

 photo 13_zpsr6h0el0m.jpg
PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG
Medicine Guru, King Of Lapis Lazuli Light – Namo Lipis Lazulil Radiance Tathagata
TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY 10MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment