[tôn ảnh tốt nhất / the best images] QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT – Image of Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva –

a_di_da_phat_quan_the_am_bo_tat_buddha_gold_gu_by_kwanyinbuddha-d6mhkmb copy

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva

Namo Avalokitesvara Boddhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 25MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment