[tôn ảnh tốt nhất / the best images] TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG – The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect

 photo namo84000.org Ton anh Tam Thanh Tay Phuong 39MB_zpsuypjmcsq.png
TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG – The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect
1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center.
2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left.
3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right.
TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY 39MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment