[tôn ảnh tốt nhất / the best images] THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM – Image of Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

Thien Thu Thien Nhan

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 80 MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment