[tôn ảnh tốt nhất/the best images] PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG, NHẬT QUANG VÀ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT, 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

 photo namo84000.org - Phat Duoc Su Luu Ly Quang hai vi Bo tat 12 Dai tuong Duoc Xoa_zpsxwmfl0rh.jpg
PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG, NHẬT QUANG VÀ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT, 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA
Medicine Guru, King Of Lapis Lazuli Light – Namo Lipis Lazulil Radiance Tathagata
Surya-prabhasana Boddhisattva / Bodhisattva Sunlight, Candra-prabhasana Boddhisattva / Bodhisattva Moonlight
Twelve Heavenly Generals
TẢI XUỐNG Ở ĐÂY 1MB/ DOWNLOAD HERE 1MB
TẢI XUỐNG Ở ĐÂY 92MB/ DOWNLOAD HERE 92MB  • Leave a Comment