Tôn ảnh tượng cổ Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tôn ảnh tượng cổ Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 tại Bảo tàng quốc gia Nara, Nhật Bản. Nhật Bản coi đây là bảo vật Quốc gia. Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 tại Bảo tàng quốc gia Nara, Nhật Bản. Đây là bảo vật Quốc gia Nhật Bản. Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Leave a Comment