[Tốt nhất 2017] [Tốt nhất 2017] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – phiên bản 7 Đức Thế Tôn trong 7 bức tôn ảnh – Bộ 2

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—

Bộ tôn ảnh dưới đây gồm 7 bức tôn ảnh của 7 Đức Phật Dược Sư và 1 bức tôn ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *