Chuẩn Đề Vương Bồ tát

準提菩薩 – 准提菩萨 – Phật Mẫu Chuẩn Đề – 准胝観音 Juntei Kannon – Cundī

Thần chú Chuẩn Đề