Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

文殊 – 文殊師利 – 文殊师利 – 文殊師利菩薩 – 文殊师利菩萨 – Manjusri Bodhisattva – འཇམ་དཔལ་དབྱངས། – พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ – 문수보살 – Зөөлөн эгшигт – ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠰᠢᠭᠲᠦ – 文殊, 文殊師利 – மஞ்சுசிறீ – Mañjuśrī – মঞ্জুশ্রী – मञ्जुश्री

    Văn Thù Bồ tát Tâm Chú
    OM AH RA PA TSA NA DHI – OM A RA PA CA NA DHIH