Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát – 地藏 Kṣitigarbha – 地藏菩薩 – 地藏菩萨 – Bodhisattva Kṣitigarbha – 地藏王菩 – 地藏王菩萨 – Bodhisattva King Kṣitigarbha – 大願地藏菩薩 – 大願地藏菩萨 – Bodhisattva King Kṣitigarbha of the Great Vow – ས་ཡི་སྙིང་པོ – Địa Tạng, Địa Tạng Vương bồ tát, Địa Tạng bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng bồ tát – 地藏, 地藏王菩薩, 地藏菩薩, 大願地藏菩薩 – พระกษิติครรภโพธิสัตว์ – 지장, 지장보살 – Сайенинбу – 地蔵; 地蔵菩薩; 地蔵王菩薩

Thần chú Địa Tạng

Niệm Bồ tát Địa tạng