Đức Di Lặc Thiên Tôn

彌勒佛 – Maitreya Buddha – Nam mô Di Lặc Thiên Tôn

1. Niệm nam mô Di Lặc Tôn Phật – Chanting Namo Maitreya Buddha

2. Di Lặc Phật Tâm Chú – Maitreya Buddha Heart MantraOm Mohi Mohi Maha Mohi Svaha Om Muni Muni Mara Svaha

3. Di Lặc Bồ tát Tâm Chú – Maitreya Bodhisattva Heart Mantra弥勒佛咒: 宗 zong 萨 sha 垒 lei 哈 ha 摩 mo 喇 la 兜 dou