Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai – Tỳ Lư Xá Na – Tỳ Lô Giá Na Phậवैरोचन Vairocana – 大日如來 – 毘盧遮那佛 – だいにちにょらい 大日如来 – (ぶりしゃなぶつ 毘盧遮那仏 – 비로자나불 毘盧遮那佛 – 대일여래 大日如來 – Машид гийгүүлэн зохиогч – ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠋᠋ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ – རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn
Om Namo Bhagavate Sarvate Gate, Varsuddhani Rajaya, Ta Tha Ga Ta Ya Arahate Sam Yak Sam Buddhaya, Ta Dya Tha Om Sodhani Sodhani Sarva Papam, Vishodani Suddhe Visuddhe, Sarwa Karma Avarana Visudhani Ya Soha