TAM BẢO

DẪN NHẬP – INTRODUCE

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba hình thức Tam Bảo:

(A) Nhất Thể Tam Bảo

1) Phật Tỳ Lô Giá Na: Sự biểu thị sự thể hiện của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của tánh Bình Đẳng Vô Ngại

2) Pháp: Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó

3) Sự hòa hợp giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Pháp (hai yếu tố trên) tạo thành toàn bộ thực tại như những bậc giác ngộ kinh nghiệm

(B) Hiện Tiền Tam Bảo

1) Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni

– Người đã thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của Ngài.

2) Pháp:

– Bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện được nó.

3) Những môn đệ trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

– Bao gồm luôn cả những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy.

(C) Thọ Trì Tam Bảo:

1) Phật bảo:

– Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta.

2) Pháp bảo:

– Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được phát triển.

3) Tăng bảo:

– Bao gồm các môn đệ đương thời tu tập và thể hiện chân lý cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo đầu tiên được Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị

PHÁP BẢO – TAM TẠNG KINH ĐIỂN

Tam Tạng Kinh Điển (Tripitakas, Tipitaka, The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets) gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, được viết bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa.

Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo bao gồm: (1) Luật tạng; (2) Kinh tạng; (3) Luận tạng.

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN

KINH TẠNG

LUẬT TẠNG

LUẬN TẠNG

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN

KINH TẠNG

LUẬT TẠNG

  • Coming soon

LUẬN TẠNG

  • Coming soon