TAM TẠNG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

Tam Tạng Kinh Điển (Tripitakas, Tipitaka, The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets) gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, được viết bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa. 

Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo bao gồm: (1) Luật tạng – Vinaya (skt)—Precepts; (2) Kinh tạng – Sutra; (3) Luận tạng – Abhidharma or sastra (skt)—Abhidhamma Pitaka (p)—Commentaries.

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN

KINH TẠNG – SUTRA

LUẬT TẠNG – VINAYA (PRECEPTS)

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA (SASTRA, ABHIDHAMMA PITAKA, COMMENTARIES)

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN

KINH TẠNG – SUTTA PITAKA

LUẬT TẠNG – VINAYA PITAKA

  • Coming soon

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA PITAKA

  • Coming soon

卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật