TAM TẠNG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

Tam Tạng Kinh Điển (Tripitakas, Tipitaka, The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets) gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, được viết bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa. 

Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo bao gồm: (1) Luật tạng – Vinaya (skt)—Precepts; (2) Kinh tạng – Sutra; (3) Luận tạng – Abhidharma or sastra (skt)—Abhidhamma Pitaka (p)—Commentaries.

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN

KINH TẠNG – SUTRA

LUẬT TẠNG – VINAYA (PRECEPTS)

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA (SASTRA, ABHIDHAMMA PITAKA, COMMENTARIES)

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN

KINH TẠNG – SUTTA PITAKA

LUẬT TẠNG – VINAYA PITAKA

  • Coming soon

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA PITAKA

  • Coming soon