Tranh tượng Phật giáo thường tạc, vẽ những ai ?

Nội dung tranh tượng Phật giáo rất đa dạng và phức tạp, có thể chia thành tranh tượng Phật, Bồ tát, Thanh Văn, thần phẫn nộ, đồng tử, thiên nữ, thần vương, Thiên Nhân.

Phật Tỳ Lô Giá Na

Phật Tỳ Lô Giá Na


Phổ Hiền Bồ tát

Phổ Hiền Bồ tát


Các vị La Hán chùa Bái Đính

Các vị La Hán chùa Bái Đính


Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương


Thiện Tài Đồng Tử

Thiện Tài Đồng Tử


Tượng Thiên Nữ tại chùa Phật địa Đại Nhĩ Sơn - Hồng Kông

Tượng Thiên Nữ tại chùa Phật địa Đại Nhĩ Sơn – Hồng Kông

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*