Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Tìm hiểu tranh tượng Phật giáo / Tranh tượng Phật giáo thường tạc, vẽ những ai ?

Tranh tượng Phật giáo thường tạc, vẽ những ai ?

Nội dung tranh tượng Phật giáo rất đa dạng và phức tạp, có thể chia thành tranh tượng Phật, Bồ tát, Thanh Văn, thần phẫn nộ, đồng tử, thiên nữ, thần vương, Thiên Nhân.

Phật Tỳ Lô Giá Na
Phật Tỳ Lô Giá Na
Phổ Hiền Bồ tát
Phổ Hiền Bồ tát
Các vị La Hán chùa Bái Đính
Các vị La Hán chùa Bái Đính
Bất Động Minh Vương
Bất Động Minh Vương
Thiện Tài Đồng Tử
Thiện Tài Đồng Tử
Tượng Thiên Nữ tại chùa Phật địa Đại Nhĩ Sơn - Hồng Kông
Tượng Thiên Nữ tại chùa Phật địa Đại Nhĩ Sơn – Hồng Kông


  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *