Home / Tu học Phật Pháp / LĂNG NGHIÊM PHÁP HỘI

LĂNG NGHIÊM PHÁP HỘI

Đảnh lễLăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Bát NhãNiệm Lăng Nghiêm Hội Thượng PhậtThứ 2 – Lăng Nghiêm 001-080Thứ 3 – Lăng Nghiêm 081-167Thứ 4 – Lăng Nghiêm 168-241Thứ 5 – Lăng Nghiêm 242-324Thứ 6 – Lăng Nghiêm 325-407Thứ 7 – Lăng Nghiêm 408-493Chủ nhật – Lăng Nghiêm 494-554Đại Bi, Thập Chú, Bát NhãHồi hướng