Tư thái của tượng Phật

Tư thái của tượng Phật chủ yếu là ngồi, đứng và nằm. Trong đó tư thế ngồi được nghiên cứu nhiều nhất.

1. Tượng Phật ngồi

– Là hình tướng phổ biến nhất không chỉ ở tượng Phật mà còn tượng Bồ tát, La Hán, các bậc Tổ Sư.
– Tư thế thường là ngồi xếp bằng hoàn toàn, ngồi nửa xếp bằng, ngồi tựa, luân vương tòa…

Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Việt Nam

Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Việt Nam


 
Tượng Bồ tát Quan Thế Âm

Tượng Bồ tát Quan Thế Âm với tư thế ngồi nửa xếp bằng


 
Tượng Phật Di Lặc với tư thế ngồi tựa

Tượng Phật Di Lặc với tư thế ngồi tựa


 
Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi chơi

Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi chơi


 
Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi luân vương

Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi luân vương

2. Tượng Phật đứng

– Tượng đi: hay gặp ở tượng Phật Thích Ca

– Tượng đứng thẳng: tượng Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Âm

– Tượng đứng thị giả: tượng Bồ tát hoặc Tôn giả đứng cạnh Phật

Tôn giả A Nan và Ca Diếp đứng cạnh Phật Thích Ca

Tôn giả A Nan và Ca Diếp đứng cạnh Phật Thích Ca


Các hình thức tượng đứng khác như đứng dạng, đứng múa … thường gặp trong Mật tông là các vị Hộ Pháp

3. Tượng Phật nằm

– Hay còn gọi là tượng cát tường, tượng Niết Bàn.
– Thông thường chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được tạng ở tư thế này

Tượng Phật Thích Ca nằm nghỉ

Tượng Phật Thích Ca nằm nghỉ


 
Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*