Tư thái của tượng Phật

Tư thái của tượng Phật chủ yếu là ngồi, đứng và nằm. Trong đó tư thế ngồi được nghiên cứu nhiều nhất.

1. Tượng Phật ngồi

– Là hình tướng phổ biến nhất không chỉ ở tượng Phật mà còn tượng Bồ tát, La Hán, các bậc Tổ Sư.

– Tư thế thường là ngồi xếp bằng hoàn toàn, ngồi nửa xếp bằng, ngồi tựa, luân vương tòa…

Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Việt Nam
Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Việt Nam

 

Tượng Bồ tát Quan Thế Âm
Tượng Bồ tát Quan Thế Âm với tư thế ngồi nửa xếp bằng

 

Tượng Phật Di Lặc với tư thế ngồi tựa
Tượng Phật Di Lặc với tư thế ngồi tựa

 

Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi chơi
Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi chơi

 

Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi luân vương
Tượng Bồ tát Quan Âm với tư thế ngồi luân vương

2. Tượng Phật đứng

– Tượng đi: hay gặp ở tượng Phật Thích Ca

– Tượng đứng thẳng: tượng Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Âm

– Tượng đứng thị giả: tượng Bồ tát hoặc Tôn giả đứng cạnh Phật

Tôn giả A Nan và Ca Diếp đứng cạnh Phật Thích Ca
Tôn giả A Nan và Ca Diếp đứng cạnh Phật Thích Ca

Các hình thức tượng đứng khác như đứng dạng, đứng múa … thường gặp trong Mật tông là các vị Hộ Pháp

3. Tượng Phật nằm

– Hay còn gọi là tượng cát tường, tượng Niết Bàn.

– Thông thường chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được tạng ở tư thế này

Tượng Phật Thích Ca nằm nghỉ
Tượng Phật Thích Ca nằm nghỉ

 

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn


  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *