Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Tây Phương Cực Lạc / Tịnh Độ Kinh Pháp / Pháp môn Tịnh Độ / Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – Hòa thượng Thích Như Điển

Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – Hòa thượng Thích Như Điển

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TÔNG

Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIỂN biên soạn

Bắt đầu viết sách nầy vào ngày 1 tháng 11 năm 2011
 tại Tu Viện Đa Bảo vùng Blue Mountains, Úc Đại Lợi,
 nhân lần tịnh tu, nhập thất lần thứ 9.
 Viết xong 418 trang khổ A4
 vào ngày 1 tháng 12 năm 2011 tại Tu Viện Đa Bảo


  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *