Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – Hòa thượng Thích Như Điển

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TÔNG

Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIỂN biên soạn

Bắt đầu viết sách nầy vào ngày 1 tháng 11 năm 2011
 tại Tu Viện Đa Bảo vùng Blue Mountains, Úc Đại Lợi,
 nhân lần tịnh tu, nhập thất lần thứ 9.
 Viết xong 418 trang khổ A4
 vào ngày 1 tháng 12 năm 2011 tại Tu Viện Đa Bảo


  • Leave a Comment