Tứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn

Khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn, có sự chỉ định của điều gọi là tứ xứ gia trì hoặc ngũ xứ gia trì, trong thứ tự các chỗ có thể thấy ở mỗi một chỗ nhất định phải niệm ngữ cú để gia trì, và vị trí được chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng. Ví dụ trong pháp hộ thân, đối với kết ấn của Liên hoa bộ Tam muội gia thì “tụng chân ngôn ba lần, làm ấn bên phải của đỉnh đầu”, tiếp theo Tam muội gia của Kim Cang bộ cũng nói “tụng chân ngôn ba lần, làm ấn ở bên trái của đỉnh đầu”, tức chỉ ra rất rõ ràng. Đỉnh của trái phải mà ở đây, tương đương với bộ vị được miêu thuật ở Thai tạng giới Mạn đà la tam bộ. Tức là lấy Trung đài bát diệp làm trung tâm, phía bên phải có Liên hoa bộ Quan Âm viện, phía bên trái có Kim Cang bộ Kim Cang thủ viện. Theo đó đem Tam muội gia ấn của Liên hoa bộ và Kim Cang bộ phối ở trái, phải.
Tứ xứ là bốn chỗ: Tâm (tim), Ngạch (trán), Hầu (cổ họng), Đỉnh (đỉnh đầu), phối với nội chứng trí (tứ trí) của Đại Nhật Như Lai và bốn vị Phật như sau:
Tâm: Đại Viên Cảnh Trí ……………….. A Chúng Như Lai
Ngạch: Bình Đẳng Tánh Trí ……………….. Bảo Sinh Như Lai
Hầu: Diệu Quán Sát Trí ……………….. A Di Đà Như Lai
Đỉnh: Thành Sở Tác Trí ……………….. Bất Không Thành Tựu Như Lai
Gia trì bốn chỗ này, hành giả quán tưởng tự thân thành Đại Nhật pháp giới thân.
Ngũ xứ gồm năm chỗ: Ngạch (trán), Vai phải, Vai trái, Tâm (tim), Hầu (cổ họng), xuất xứ từ sách “Bát Tự Văn Thù nghi quỹ”. Gia trì năm chỗ này, hành giả quán tưởng tự thân đầy đủ năm vị Phật, tức thân thành Phật, năm vị Phật phối hợp với năm chỗ như sau:
Ngạch: …………………………………. Đại Nhật Như Lai
Vai phải: …………………………………. Bảo Sinh Như Lai
Vai trái: …………………………………. Bất Không Thành Tự Như Lai
Tâm: …………………………………. A Chúng Như Lai
Hầu: …………………………………. A Di Đà Như Lai

Chú thích hình ảnh:

1 – Đỉnh 2 – Ngạch 3 – Hầu 4 – Tâm
I – ngạch II – Hầu III – Vai phải IV – Vai trái V – Tâm
A – Đỉnh B – Ngạch C – Hầu D – Tâm E – Gối phải F – Gối trái G – Đàn thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *