Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đảnh lễ Đức Phật Đà / Tụng niệm 9 Ân Đức của Đức Phật Đà

Tụng niệm 9 Ân Đức của Đức Phật Đà

Photobucket

1. I-ti-pi-so Bha-ga-và A-ra-ham =10 âm, 10 hạt
(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Á-rá-hăng)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: bởi Ngài là bậc Arahán cao thượng xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường của chư thiên, phạm thiên, nhân loại…
Arahan: Do đó Ngài có Ân Đức Arahán.

2. I-ti-pi-so Bha-ga-và Sam-mà-sam-bud-dho = 12 âm, 12 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Săm-ma-săm-but-thô)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: bởi Ngài là bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trên toàn thế giới chúng sinh…
Sammasambuddho: Do đó Ngài có Ân Đức Chánh Đẳng Giác.

3. I-ti-pi-so Bha-ga-và Vij-jà-ca-ra-na-sam-pan-no = 15 âm, 15 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Vít-xà-chá-rá-ná-săm-banh-nô)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi Ngài là bậc có trọn đủ Tam minh, Bát minh và 15 Đức hạnh cao thượng…
Vijjàcaranasampanno: Do đó Ngài có Ân Đức Minh Hạnh Túc.

4. I-ti-pi-so Bha-ga-và Su-ga-to = 10 âm, 10 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Sú-gá-tô)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho chúng sinh…
Sugato: Do đó Ngài có Ân Đức Thánh Thiện.

5. I-ti-pi-so Bha-ga-và Lo-ka-vi-dù = 11 âm, 11 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Lô-ká-ví-đu)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc thông suốt chúng sinh thế giới, cõi thế giới, pháp hành thế giới…
Lokavidù: Do đó Ngài có Ân Đức Thông Suốt Tam Giới.

6. I-ti-pi-so Bha-ga-và A-nut-ta-ro pu-ri-sa-dam-ma-sà-ra-thi = 19 âm, 19 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Á-nút-tá-rô-pú-rí-sá-đăm-má-sa-rá-thí)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc giáo hoá chúng sinh cải tà quy chánh, cải ác làm lành, từ phàm nhân lên bậc Thánh nhân mà không một ai trong tam giới sánh được…
Anuttaro purisadammasàrathi: Do đó Ngài có Ân Đức Vô Thượng Giáo Hoá chúng sinh.

7. I-ti-pi-so Bha-ga-và Sat-thà-de-va-ma-nus-sà-nam = 15 âm, 15 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Xặt-tha-đê-voá-má-nút-sa-năng)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc Tôn Sư giáo hoá huấn tất cả chúng sinh những lợi ích, an lạc kiếp hiện tại; những lợi ích, sự an lạc những kiếp vị lai; sự an lạc cao thượng Niết Bàn, tùy theo căn duyên trí tuệ của mỗi chúng sinh…
Satthàdevamanussànam Do đó Ngài có Ân Đức Thiên Nhân Sư

8. I-ti-pi-so Bha-ga-và Bud-dho = 9 âm, 9 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Bút-thô)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trong toàn thế giới chúng sinh; rồi Ngài thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành; cũng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo – Nhập Lưu Thánh Quả; Nhất Lai Thánh Đạo – Bất Lai Thánh Quả; Bất Lai Thánh Đạo – Bất Lai Thánh Quả; Arahán Thánh Đạo – Arahán Thánh Quả tuỳ theo 5 pháp chủ (indriya) và ba la mật (pàramì) của mỗi chúng sinh…
Buddho: Do đó Ngài có Ân Đức Phậ

9. I-ti-pi-so Bha-ga-và = 7 âm, 7 hạt

(Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa)

Nghĩa: So Bhagavà: Đức Thế Tôn. Itipi: Bởi ngài là bậc có 6 Ân Đức đặc biệt thành tựu do trọn đủ 30 pháp hạnh ba la mật…
Bhagavà: Do đó Ngài có Ân Đức Thế Tôn.

Atthasatam: Là con số 108

Phân chia 108 hạng Thánh nhân như sau:

A – 4 Thánh Quả gồm có 100 hạng Thánh Nhân.
– Bậc Thánh Nhập Lưu gồm có 24 hạng
– Bậc Thánh Nh ất Lai gồm có 24 hạng
– Bậc Thánh Bất Lai gồm có 48 hạng
– Bậc Thánh Arahán gồm có 4 hạng
B – 4 Thánh Đạo gồm có 8 hạng Thánh

Vậy, tổng cộng: 24 + 24 + 48 + 4 + 8 = 108 hạng Thánh Nhân.
Như vậy, hành giả niệm 9 Ân Đức Phật gồm có 108 âm, còn có liên quan đến con số 108 hạng Thánh
Nhân là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật.

Nói chung, mọi phương pháp tiến hành niệm Ân Đức Phật, điều trước tiên cũng là điều thiết yếu nhất, hành giả cần phải học hỏi, nghiên cứu cho hiểu biết rõ ý nghĩa mỗi Ân Đức Phật một cách rành rẽ, thông thạo. Mỗi khi niệm đến Ân Đức Phật nào, có trí tuệ hiểu rõ ý nghĩa của Ân Đức Phật ấy. Cũng như nói một thứ tiếng, mình hiểu điều mình nói, mình nói điều mình hiểu và người nghe cũng hiểu.
Như vậy, hành giả mới phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, có trí tuệ sang suốt, phát sanh hỉ lạc.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *