Tuổi Ngọ: Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

Tuổi Ngọ: Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त, Mahāsthāmaprāpta
Tiếng Việt: Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

Còn gọi là Đắc Thế Chí Bồ Tát. Tiếng Phạn là Ma Ha Na Bát, vị có đại lực, ngồi bên phải của Đức A Di Đà, tiêu biểu cho trí tuệ lớn lao của chư Bồ Tát (Ngài là một ngôi trong A Di Đà Tam Tôn, tiêu biểu cho trí tuệ, trong khi Đức Quán Thế Âm tiêu biểu cho từ bi. Từ bi và trí tuệ kết hợp lại thành ngôi chánh giác, tức là ngôi vị của Đức Phật A Di Đà)

2. Thần chú

Đại Thế Chí Bồ tát tâm chú
Om ba sha pei om ba zha chan cha ma ha luo ka na om pei

3. Kinh điển

Một số bộ kinh tiêu biểu
– Kinh Hoa Nghiêm
– Kinh Thủ Lăng Nghiêm phẩm Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương
– Kinh Đại A Di Đà quyển thượng
– Kinh Bi Hoa quyển 2
– Đại Kinh Nhật Sớ quyển 13

Leave a Comment