Tỷ lệ quy định trong tranh tượng Phật giáo theo Phật thuyết tạo tượng lượng đạc kinh

BẢNG TỶ LỆ TẠO TƯỢNG SÁCH PHẬT THUYẾT TẠO TƯỢNG LƯỢNG ĐẠC KINH

Các phần
của sách
Phật thuyết lượng độ kinh giải Tạo tượng lượng độ kinh tục bổ Tạo tượng lượng độ kinh trích yếu
Thể loại tượng Tượng Phật Tượng Bồ tát Tượng Phật
Cao 120 ngón = 10 kiệt = 1 tầm 120 ngón (thứ nhân 84 ngón) 120 ngón
Dọc mặt 12,5 ngón 12,5 ngón  
Ngang mặt   10 ngón  
Nhục kế 4 ngón Búi tóc = 8 ngón  
Nhục kế – chân tóc 4 ngón    
Trán/ mũi/ cằm 4 ngón   4 ngón
Miệng R: 4 ngón    
Mũi R: 2 ngón R: 2 ngón  
Mắt   D: 3 ngón, R: 1 ngón  
Tai     D: 4,5 ngón + Thùy châu 5 ngón; R: 2 ngón
Bạch ngọc hào     1,5 ngón
Cằm – Vai     4 ngón
Ngang thân 2 kiệt = 24 ngón    
Dày thân 1 kiệt = 12 ngón 10 ngón  
Vai – vú 1 kiệt nửa ngón = 12,5 ngón   12 ngón
Vú – rốn 1 kiệt nửa ngón = 12,5 ngón   12 ngón
Rốn – âm nang     12 ngón
Âm nang – bẹn     4 ngón
Bẹn – bánh chè (đùi) 2 kiệt = 24 ngón 2 kiệt = 24 ngón 24 ngón
Bánh chè     4 ngón
Bánh chè – mắt cá (cẳng chân) 2 kiệt = 24 ngón 2 kiệt = 24 ngón 24 ngón
Mắt cá – bàn chân     4 ngón
Cánh tay trên 20 ngón 18 ngón 20 ngón
Cánh tay dưới 16 ngón 14 ngón 16 ngón
Bàn tay   12 ngón  

BẢNG TỶ LỆ TẠO TƯỢNG
SÁCH DIÊN QUANG TAM MUỘI TẠO TƯỢNG KINH

Cao ngồi 1 Xích 4 thốn (trừ 2 thốn còn 4 diện)
Cao đứng 7 diện
Mặt 3 thốn
Ngang vai 2 diện
Dày thân 1 diện
Cẳng chân 2 diện
Bành chân (đầu gối này sang đầu gối kia tượng ngồi) 3 diện
Ngang gối ngồi thiền tọa 1,5 diện
About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*