[update] Tôn ảnh 8 Đức Đại Bồ tát trong kinh Bảy Đức Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Nam mô Dược Vương Bồ tát, Nam mô Dược Thượng Bồ tát, Nam mô Di Lặc Bồ tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *