Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / TAM BẢO / Dược Sư Pháp Hội / Tôn ảnh Pháp Hội Dược Sư / [update] Tôn ảnh 8 Đức Đại Bồ tát trong kinh Bảy Đức Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức

[update] Tôn ảnh 8 Đức Đại Bồ tát trong kinh Bảy Đức Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát, Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Nam mô Dược Vương Bồ tát, Nam mô Dược Thượng Bồ tát, Nam mô Di Lặc Bồ tát.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *