[update] Tôn ảnh Tịnh Lưu Ly thế giới theo phong cách Mật tông

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *