ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ

ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014

 

CHỨC VỤ TÊN VÀ TỔ CHỨC
Cố vấn HT.TS. Thích Trí Quảng
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Chủ tịch HT.GS.TS. Phra Brahmapundit
Hiệu trưởng, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan
Đồng Chủ tịch HT.Thích Thanh Nhiễu
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch TT.Xue Cheng
Phó Chủ tịch, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
Phó Chủ tịch HT.TS. Tampalawela Dhammaratana, UNESCO, Pháp
Phó Chủ tịch Ông. Masakazu Matsumoto, Chủ tịch RTIR, Nhật Bản
Phó Chủ tịch HT.Thích Thiện Nhơn
Phó Chủ tịch thường trực – Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.TS.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT. Thack Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
Tổng thư ký TT.PGS.TS. Phra Sigambhirayan
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Đồng Tổng thư ký TT.TS.Thích Đức Thiện
Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Tổng thư ký TT.TS.Thích Nhật Từ
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
Phó Tổng thư ký TT.Thích Thiện Thống, Ủy viên thư ký, Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Tổng thư ký TT.Thích Thọ Lạc
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
Phó Tổng thư ký ĐĐ.TS. Phramaha Hansa Dhammahaso
Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Phó Tổng thư ký TT. TS. Yuan Ci
Ủy viên thường trực Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
Phó Tổng thư ký Ông Goh Seng Chai
Chủ tịch Hội liên hữu Phật giáo Loka Mitta, Malaysia
Phó Tổng thư ký ĐĐ.TS. Thích Quang Thạnh
Phó Ban – Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN
Thủ quỹ TT. Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun
Hiệu phó, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Phó thủ quỹ TT. Phra Sithawatchamethi , Khoa trưởng Chương trình Quốc tế, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Ủy viên HT.TS. Ching Hsing
Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc tại Đài Bắc
Ủy viên HT.TS. Ashin Nyanissara
Viện trưởng Trường Phật học tại Myanmar
Ủy viên TT.TS. Khammai Dhammasami
Tổng thư ký Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo thế giới
Ủy viên TT.TS. Jinwol Lee, Đài Hàn
Ủy viên HT. TS. Akuratiye Nanda Thero, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Tích Lan
Ủy viên TT. TS. Godagama Mangala Thero, Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Tích Lan
Ủy viên HT. Bhante Chao Chu
Chủ tịch, Hội Phật giáo Los Angeles, Hoa Kỳ
Ủy viên Meachee Sansanee Sathiarasut , Thailand
Ủy viên GS. TS.Lê Mạnh Thát
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Ủy viên TS. Egil Lothe
Chủ tịch Hội Phật giáo Na-uy
Ủy viên Cư sĩ Hidenori Uetsuji, Nhật Bản
Ủy viên Cư sĩToyoda Nobuo, Nhật Bản
Ủy viên Cư sĩ Phallop Thaiarry, Tổng thư ký Hội Liên hữu Phật giáo thế giới (WFB)
Ủy viên PGS. TS. Suraphon Suyaphrom
Hiệu phó, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Ủy viên HT.Thích Trung Hậu
Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN
Ủy viên HT.Thích Huệ Minh
Phó Ban Nghi lễ TW GHPGVN
Ủy viên HT.Đào Như
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Khmer
Ủy viên TT.TS.Thích Thanh Quyết
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnhQuảng Ninh
Ủy viên TT.ThS. Danh Lung, Phó Văn phòng II GHPGVN
Ủy viên TT.TS.Thích Bửu Chánh
Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Tiến Đạt
Phó Trưởng Ban Pháp chế TW GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tạng
Phó Ban Hoằng pháp TW GHPGVN
Ủy viên ĐĐ. Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ủy viên NS.TS.Thích Nữ Huệ Liên, Phó thư ký Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN
Ủy viên SC.TS. Thích Nữ Hương Nhũ, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN
About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*