Tứ Phần Luật: Quyển I Tỳ Khưu – Chương 8: Bảy Diệt Tránh

TỨ PHẦN LUẬT 四分律

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và chú thích:
Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng – Tỳ-kheo Thích Đức Thắng

CHƯƠNG VIII – BẢY DIỆT TRÁNH [1]

Bảy pháp hối quá như vậy nửa tháng, nửa tháng tụng một lần, chép ra từ trong giới kinh. Nếu có việc tranh cãi khởi lên, liền phải trừ diệt.
ĐiỀu 1.
Nên sử dụng pháp hiện tiền tỳ-ni thì sử dụng pháp hiện tiền tỳ-ni.
ĐIỀU 2.
Nên sử dụng pháp ức niệm tỳ-ni thì sử dụng pháp ức niệm tì-ni.
ĐIỀU 3.
Nên sử dụng pháp bất si tỳ-ni thì sử dụng pháp bất si tỳ-ni.
ĐIỀU 4.
Nên sử dụng pháp tự ngôn trị thì sử dụng pháp tư ngôn trị.
ĐIỀU 5.
Nên sử dụng pháp mích tội tướng thì sử dụng pháp đa mích tội tướng.
ĐIỀU 6.
Nên sử dụng pháp đa nhơn mích tội thì sử dụng pháp đa nhơn mích tội.
ĐIỀU 7.
Nên sử dụng pháp như thảo phú địa thì sử dụng pháp như thảo phú địa.[2]
[1] Ngũ phần 10 (T22n1421, tr.77b06); Thập tụng 20 (T23n1435, tr.141b12); Căn bản 50 (T23n1442, tr.904b5). Pali: adhikaraṇasamathā, Vin. iv. 207.
[2] Bản Hán, hết quyển 21.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*