Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La Ni

Đà La Ni này biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata) hay giúp cho người trị tụng: đời này được an ổn, tiêu diệt các tội chướng; sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī)
_Bản Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Nghi Quỹ (do Ngài Bất Không dịch) ghi nhận là:
“Tiếp theo, kết Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Ấn: Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rồi nắm lại thành Quyền, dựng thẳng hai ngón giữa cùng trụ đầu nhau, như hình cánh hoa sen.
Kết thành Ấn xong, tụng Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni bảy biến, để Ấn ở trên đỉnh đầu rồi bung tán.
Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La Ni là:
“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã (1) Nẵng mạc a lý-dã nhĩ đá bà gia (2) đát tha nghiệt đá dạ, la hạ đế, tam miệu tam một đà gia (3) Đát nễ-dã tha (4) Án, a mật-lật đế (5) A mật-lật đố nạp-bà phệ (6) A mật-lật đa tam bà phệ (7) A mật-lật đa nghiệt bệ (8) A mật-lật đa tất đệ (9) A mật-lật đa đế tế (10) A mật-lật đa vĩ cật-lân đế (11) A mật-lật đa vĩ cật-lân đa, nga nhĩ ninh (12) A mật-lật đa, nga nga nẵng, cát để ca lệ (13) A mật-lật đa thú nổ tỳ, sa phộc lệ (14) tát phộc la-tha, sa đà ninh (15) tát phộc yết ma cật-lễ xả, khất-sái dựng, ca lệ, sa-phộc hạ”
巧伕 先寒氛仲伏
巧休玅渹亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 狣猵包 狣猵北畬吒 狣猵凹戌矛吒 狣猵凹丫慌 狣猵凹帆眨狣猵凹包兮 狣猵凹合咆佢 狣猵凹合咆阢 丫亦弁 狣猵凹丫丫巧 七魛 一刑狣猵凹摍汔石鄎刑 屹楞飲 州叻弁 屹楠 一猣 姦在 朴兇 一刑 送扣
*) NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE _ AMṚTODBHAVE _ AMṚTA SAṂBHAVE _ AMṚTA-GARBHE _ AMṚTA SIDDHE _ AMṚTA TEJE _ AMṚTA VIKRĀNTE _ AMṚTA VIKRĀNTA GAMINE _ AMṚTA GAGANA KĪRTTI KARE _ AMṚTA DUṆḌUBHISVARE _ SARVĀRTHA SĀDHANE KARMA KLEŚA KṢĀYAṂ KARE_ SVĀHĀ
Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, vừa mới tụng một biến, liền diệt tội mười ác, bốn Trọng, năm Vô Gián trong thân. Tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt.
Nếu Bật Sô (Bhikṣu), Bật Sô Ni (Bhikṣuni) phạm vào tội căn bản, tụng bảy biến xong, tức thời trở lại được Giới Phẩm thanh tịnh.
Tụng mãn một vạn biến đắc được Bất Phế Vong Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa. Tâm Bồ Đề hiển hiện trong thân, sáng tròn trịa trắng tinh giống như mặt trăng trong sạch. Lúc mệnh chung thời nhìn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cùng với vô lượng câu chi chúng Bồ Tát vây quanh, đi đến nghinh đón Hành Giả, an ủi Thân Tâm, liền sinh về Thế Giới Cực Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh, chứng địa vị của Bồ Tát”.
_“Tịnh độ Thập yếu thứ tám, Bảo vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, quyển hạ” ghi nhận là: “Trong kẻ ấy nếu có Nghiệp đời trước khiến cho Nguyện Hành có thiếu sót thì thường nên một lòng tụng Bạt Nhất Thiết Khinh Trọng Nghiệp Chướng Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni này. Nếu trì một biến liền diệt hết thảy tất cả nhóm tội năm nghịch, mười ác trong thân. Nếu trì mười vạn biến liền được Tăm Bồ Đề chẳng bỏ quên. Nếu trì hai vạn biến liền cảm được mầm Bồ Đề sinh. Nếu trì ba vạn biến thì Đức Phật A Di Đà thường trụ trên đỉnh đầu người ấy, quyết định sinh về Tịnh Thổ”.

Biên soạn theo tài liệu A Di Đà Kinh Pháp của tác giả Huyền Thanh  • Leave a Comment