Home / Wiki – Luật tạng / 10. Giải thoát giới kinh

10. Giải thoát giới kinh

Giải Thoát Giới Kinh có: 4 tội khí, 13 Tăng tàn, 2 pháp Bất định, 30 Xả đọa, 90 Đơn đọa, 4 pháp Hối quá 96 Ưng đương học, 7 pháp diệt tránh, cộng chung 246 giới.  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *