Home / Wiki – Luật tạng / Nghiên cứu hệ thống giới luật Phật giáo

Nghiên cứu hệ thống giới luật Phật giáo

Trong ba pháp Giới Định Tuệ, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luật mà sanh định. Do định mà sanh huệ. Nếu trì giới thanh tịnh thì định huệ tự nhiên sẽ được viên thành. Giới luật là mạng mạch của Phật giáo, giới luật còn thì Phật giáo còn. Kinh Hoa Nghiêm thuyết:” Giới là nền tảng căn bản của đạo quả Bồ Đề vô thượng.”

0. Phân loại đại cương

Luật điển trong Tam tạng gồm có các bộ về Tiểu thừa luật và Đại thừa luật. Các bộ luật như Thập tụng, Tăng kỳ, Tứ phần, Ngũ phần thuộc Tiểu thừa luật; như Du Già, Phạm Võng thuộc Đại thừa luật.

Lại luật điển cũng có chia ra hai thứ, giới luật xuất gia và giới luật tại gia. Như các bộ luật thuộc luật điển Tiểu thừa, phần nhiều thuộc về giới luật xuất gia. Như Ưu-bà-tắc giới kinh, là giới luật tại gia. Giới luật xuất gia là những giới luật của Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni phải tuân trì, tức là giới Cụ túc, rồi đến Thập giới.

Giới luật tại gia là những giới luật, nam nữ tại gia thọ trì, như Ngũ giới, Bát giới, Thập thiện giới. Thông thường, người tại gia không được xem luật điển của người xuất gia, vì chưa thọ giới xuất gia, không được nghe pháp cấm chế của Tăng Ni.

1. Chia theo hệ ngôn ngữ

1.1. Hệ Pali ngữ

Hệ Pali hiện tại lưu hành ở Việt Nam bằng hệ phái Phật giáo nguyên thủy (Theravada) là một nhánh của Xích Đồng Diệp Bộ Phái. Tư liệu của hệ Pa-li (Phật giáo Nam truyền): Trong Tam Tạng Phật giáo Nam truyền thuộc văn hệ Pa-li thì luật tạng được xếp vị trí thứ nhất gồm 5 tập đầu, bao gồm 3 bộ phận:

a. Phần các giới và chi tiết cắt nghĩa các giới

Kinh “Đại phân biệt” (Sutta Vibhanga): Phần này được chia làm 2 phần.
– Đại phân biệt (Maha Vibhanga): Tức giới bản của Tỳ khoeo, giải thích 227 giới điều của Tỳ khoeo gồm 8 nhóm.
– Tiểu phân biệt hay Tỷ khiêu ny phân biệt (Bhikkhuni Vibhanga): Chú thích giới bản của Tỳ khoeo ni gồm 311 giới, chia làm 7 nhóm.

b. Kiền độ (Khandha)

Đây là các nhóm công việc Tăng sự được chia 2 phần:
– Đại phẩm: (Maha Vagga): Gồm 10 kiền độ, trình bày về những chế độ, quy tắc, nghi thức và nguyên nhân thành lập giới luật như: Đại kiền độ, Bố tát, Nhập vũ an cư, Tự tứ, Bì cách, Dược, Ca-thi-na y, Chiêm-ba, Câu-diệm-di kiền độ….
– Tiểu phẩm (Cullavagga): Gồm 12 kiền độ như Yết-ma kiền độ, Biệt trú kiền độ, Tập kiền độ, Diệt tránh kiền độ, Tiểu sự kiền độ, Già thuyết giới kiền độ, Tỷ khiêu ny kiền độ, Ngũ bách kiền độ, Thất bách kiền độ.

c. Phụ tuỳ (Tập yếu – Parivàra)

Phần này thuộc về phụ lục gồm 19 chương, dùng để toát yếu những điểm chính của 2 phần trên.

1.2. Hệ Hán ngữ

Hệ Hán tạng bồm 5 bộ:

1) Tứ Phần Luật của Pháp tạng bộ (hay Đàm-vô-đức, Dharmaguptaka), là bộ Luật phổ thông nhất tại các nước theo PG Đại thừa.
2) Thập TụngLuật của Nhất Thiết Hữu bộ (hay Tát-bà-đa, Sarvastivada),
3) Ngũ Phần Luật của Hóa địa bộ (hay Di-sa-tắc, Mahisasaka),
4) Tăng Kỳ Luật của Đại chúng bộ (hay Ma-ha-tăng-kỳ,Mahasanghika),
5) Hữu Bộ Luật của Da-du-la Nhất Thiết Hữu bộ (Mula-sarvastivada), được dùng bởi PG Tây Tạng và Mông Cổ.

Khi đạo Phật truyền bá sang Trung quốc, ngài Đạo Tuyên lấy Tứ Phần Luật làm căn bản, và khai sáng nên Luật Tông.

2. Chia theo hệ phái

2.1. Tiểu thừa Luật bộ

Tiểu thừa luật là các bộ luật hàng Tiểu thừa thọ trì. Những luật điển này đều thuộc trong Thanh Văn tạng, gọi là Tiểu thừa luật. Tiểu thừa luật được truyền trì gồm có 5 bộ:

1.- Đàm Vô Đức bộ truyền luật Tứ phần.
2.- Tát Bà Đa bộ truyền luật Thập tụng.
3.- Di Sa Tắc bộ truyền luật Ngũ phần.
4.- Ca Diếp Di bộ truyền Giải thoát giới.
5.- Ma Ha Tăng Kỳ bộ truyền luật Tăng kỳ.

2.2. Đại thừa Luật bộ

Đại thừa luật, vì là luật của hàng Đại thừa thọ trì thuộc Bồ-tát tạng, nên gọi là Đại thừa luật bộ. Giới luật chủ yếu trong Đại thừa luật là “Phạm Võng giới” và “Du Già giới”. Thông thường ngày nay gọi là Bồ-tát Tăng giới. Giới Phạm Võng, y vào kinh Phạm Võng mà lập thành 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giới Du Già, y vào Bồ-tát giới bản, thành lập 4 giới trọng và 41 giới khinh. Lại kinh Phạm Võng thuộc Tính Tôn, nên lại gọi là “Đại thừa Tính Tôn giới”. Bồ-tát giới bản thuộc Tướng Tôn, nên lại gọi là “Đại thừa Tướng Tôn giới”. Hai thứ giới luật Đại thừa này hoằng truyền rất thịnh hành ở Trung Quốc.

Kinh Phạm Võng gọi đầy đủ có tên là “Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm”. Các chú sớ có 4 bộ trọng yếu như sau:

– Phạm Võng kinh bản sớ, 6 quyển. Đường Pháp Tạng soạn.

– Phạm Võng kinh cổ tích ký, 6 quyển. Đường Thái Hiền tập.

– Phạm Võng kinh nghĩa sớ phát ẩn, 5 quyển. Tùy Trí Giả sớ. Minh Châu Hoằng phát ẩn.

– Phạm Võng kinh hợp chú, 7 quyển. Minh Trí Húc chú.

“Bồ-tát giới bản” là phần lưu hành riêng biệt của Bồ-tát địa giới phẩm trong Du-già-sư-địa luận. “Bồ-tát địa trì kinh” và “Bồ-tát thiện giới kinh” lại đều là những bản dịch riêng của “Bồ-tát địa”. Nên trong 2 kinh này đều có một phẩm của “giới phẩm” này. Nay chỉ có lưu hành riêng rẽ “giới phẩm” trong “Địa trì kinh” và “Du-già luận” tức là “Bồ-tát giới bản kinh” và “Bồ-tát giới bản”. Nay tóm lược những chú sớ lưu hành chủ yếu như sau:

– Bồ-tát giới bản kinh (một phần trong Địa trì kinh), 1 quyển. Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch.

– Bồ-tát giới bản kinh tiên yếu, 1 quyển. Minh Trí Húc tiên yếu.

– Bồ-tát giới bản (một phần trong Du-già luận), 1 quyển. Đường Huyền Trang dịch.

– Bồ-tát giới bản ký, 1 quyển. Đường Đạo Luân ký.

– Bồ-tát giới Yết-ma văn, 1 quyển. Đường Huyền Trang dịch.

– Bồ-tát giới Yết-ma văn thích, 1 quyển. Minh Trí Húc thuật.

Ngoài ra còn có “Ưu-bà-tắc giới” và “Thập thiện giới”, là giới Đại thừa của chúng tại gia thọ trì, có các luật điển như sau:

– Ưu-bà-tắc giới kinh, 7 quyển. Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch.

– Thập thiện nghiệp đạo kinh, 1 kinh. Đường Thực Xoa Nan Đà dịch.

– Thọ Thập thiện giới kinh, 1 quyển. Mất tên người dịch.

3. Xiển dương Luật Học tại Việt Nam

– Thiền sư Hương Hải (1628-1715): Giải Sa Di Giới Luật
– Thiền sư Pháp Chuyên (1726-1798): Quy sơn cảnh sách Cú Thích Lược Ký; Tỳ Ni Oai nghi Sa Di cảnh sách Ấn chú yếu lược; Tỳ Ni Nhật Dụng thiết Yếu Phát Ẩn Âm chú; Sa Di Luật nghi Yếu Lược tang Chú; Sự nghĩa luật yếu lược
– Thiền Sư Toàn Nhật (-1835): Sa Di Oai Nghi Tăng Chú Giải Ngụy Tử Tiểu thiên
– Thiền Sư Chánh Thành (1872-1949): Tứ Phần Như Thích, Bồ tát Giới Kinh, Tỳ kheo giới kinh; Sa Di Giới; Tỳ Ni Hương Nhũ
– Thiền Sư Trí Hải (Bích Liên-1876-1950): Quy Sơn cảnh Sách (dịch Nôm)
– Thiền Sư Huyền Ý (1891-1951) Sa Di Luật Diễn nghĩa
– Thiền Sư Tuệ Tạng (1889-1959): Kinh Phạm Võng giải; sa di luật
– Thiền Sư Khánh Anh (1895-1961) Tại gia cư sĩ luật
– Thiền Sư Thiện Hòa (1907-1978): Giới Đàn Tăng, Tỳ kheo giới kinh
– Thiền Sư Bửu Chơn (1911-1979): Tứ Thanh Tịnh Giới
– Thiền Sư Trí Hải (Thanh Thao-1906-1979): Nghi Thức Thọ Tam Quy; Sa Di Luật
– Thiền Sư Hộ Tông (1893-1981): Luật xuất gia
– Thiền Sư Trí Thủ (1909-1984): Nghi thức truyền giới tại gia và Bồ tát Thập Thiện; Luật Tỳ Kheo; Yết ma Yếu Chỉ, Tứ Phần Hiệp Chú
– Thiền sư Hành Trụ (1904-1984) Sa di luật giải; Quy Sơn Cảnh sách; Tứ Phần giới Bổn Như Thích; Phạm võng Bồ tát giới; Tỳ Kheo giới kinh
– Thiền sư Giới Nghiêm (1921-1988) Luật tạng Pali
– Thiền sư Bình Minh (1924-1988): Yết ma Chỉ Nam
– Thiền sư Thiện Chơn (1914-1992) Luật Tứ Phần Hiệp Chú; Luật Tứ Phần tỳ Kheo Ni Lược Ký, Tỳ Ni Hương Nhũ
– Thiền Sư Đôn Hậu (1905-1992) Cách thức sám hối các tội đã phạm; Luật Tứ Phần Tỳ kheo Ni Sao…

——————-

Tài liệu này Thanh Tịnh Lưu Ly hệ thống hóa một cách đại cương Giới Luật mà Đức Thế Tôn truyền dạy. Sức học có hạn, tài liệu có thể chưa đủ nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong mỏi và hoan hỷ đón nhận những ý kiến đóng góp từ quý thầy, quý vị đồng tu để tài liệu ngày càng được hoàn thiện.

Tài liệu tham khảo
1. Thích Tiến Đạt. Khái quát Luật học Phật giáo. Tạp chí Khuông Việt, số 1, tháng 12/2007
2. Trịnh Nguyên Phước, Tìm hiểu về Giới luật trong Đạo Phật.
3. Hòa thượng Hư Vân. Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp.
4. Hòa thượng Thanh Từ. Pháp tu căn bản của hệ Nam Tông và hệ Bắc Tông.
5. Hòa thường Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Giới thiệu hệ luật tạng Xích Đồng Diệp Bộ.
6. Bình Anson. Phân chia Bộ Phái Phật giáo.
7. HT Thích Thanh Kiểm. Luật học đại cương
8. Ban Thông tin Truyền thông – Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ý nghĩa giới luật  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *