Home / Wiki – Tam Bảo / Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

1. Danh hiệu

Nhiên Đăng Phật, tên Phạn là Dīpaṃkara, tiếng Trung là 燃燈佛, dịch âm là Đề Hòa Kiệt La, Đề Hoàn Việt. Kinh Thụy Ứng nói là Đĩnh Quang (Đĩnh là chân của ngọn đèn), Đại Trí Độ Luận nói là Nhiên Đăng. Trong Tứ Giáo Tập Giải nói là: “Cũng có tên là Nhiên
Đăng, cũng có tên là Đĩnh Quang. (ngọn đèn) có chân gọi là Đĩnh, không có chân gọi là Đăng. Chữ Đĩnh hoặc gọi là chữ Định thì chẳng đúng vậy”.

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật được nhiều kinh điển ghi nhận là Đức Phật Quá Khứ đầu tiên độ pháp ở cõi Sa Bà. 6 Đức Phật ngay trước thời Đức Phật Thích Ca là:

 • Phật Tỳ Bà Thi (hay Phật Bỳ Lư Thi, Vipasyin)
 • Phật Thi Khí (Sikhin)
 • Phật Tỳ Xá Phù (hay Phật Tỳ Xá Bà, Visvabhu)
 • Phật Câu Lưu Tôn (hay Phật Câu Lâu Tôn, Krakucchanda)
 • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni)
 • Phật Ca Diếp (Kasyapa)

Cùng Đức Phật Di Lặc Tương Lai thành 7 Đức Phật độ Pháp cõi Sa Bà.

2. Ngày Vía Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

6/1 âm lịch – Vía Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
15/3 âm lịch – Vía Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
22/8 âm lịch – Vía Đức Nhiên Đăng Cổ Phật đản sanh

3. Kinh luận

– Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyển một
– Đại Trí Độ Luận, quyển 9
– Kinh Thụy Ứng
– Kinh Tu Hành Bản Khởi, quyển Thượng
– Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 13
– Tứ Phần Luật, quyển 31
– Thập Quyển, quyển thứ hai
– Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm Tự

4. Thần chú

Định Quang Phật (Nhiên Đăng Phật) Chân Ngôn là:
Oṃ_ samādhi-jvala svāhā

5. Tranh tượng

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật được thờ phụng hình tượng “Ngồi Kiết Già, hai tay để dưới rốn trụ An Ấn”

 

Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đườngcúng dường Đức Nhiên Đăng Phật
Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đường cúng dường Đức Nhiên Đăng Phật

Một số bài viết sưu tập về Đức Phật Nhiên Đăng • Một bình luận

  1. uoc mong sau moi nguoi dieu giac ngo!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *