Home / Wiki – Tam Bảo / Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni

1. Danh hiệu Phật Thích Ca

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

Thích Ca Mâu Ni, tên Phạn là Śākya-muṇi dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu Nẵng, Thích Ca Văn…. lược xưng là Thích Ca, Mâu Ni, Văn Ni. Dịch ý là Năng Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc xưng là Thích Ca Tịch Tĩnh. Lại xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại Thế Giới Ta Bà (Sāha-loka-dhātu) và là Đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật Giáo ngày nay.

2. Ngày vía Đức Phật Thích Ca

Ngày 15/1 âm lịch: Kỷ niệm ngày Đức Phật Đà thuyết kinh Giải thoát giáo
Ngày mùng 8/2 âm lịch: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất gia
Ngày 15/2 âm lịch: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt.
Ngày mùng 8/4 âm lịch: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sanh và ngày lễ tắm Phật.
Ngày 15/4 âm lịch: Ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.
Ngày 8/8 âm lịch: Ngày Đức Phật Đà chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển.
Ngày 8/12: Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích-Ca thành đạo.

Mời đọc:

3. Kinh luận

Toàn bộ kinh điển chính thống Phật giáo hiện tại đều được Đức Phật Thích Ca thuyết cách đây hơn 2500 năm.

Một số bộ kinh liên quan cuộc đời Đức Phật Thích Ca

4. Thần chú Phật Thích Ca

Thích Ca Như Lai chân Ngôn: Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Mời đọc thêm: Chủng tử, thần chú Phật Thích Ca

Thần Chú Om Muni Muni Maha Muniye Soha . Tranh của Tsultrim Gyatso
Thần Chú Om Muni Muni Maha Muniye Soha . Tranh của Tsultrim Gyatso

5. Tranh tượng

Đức Phật Thích Ca thường được thờ phổ biến với hình tướng: tượng Đản sanh, tượng Thuyết Pháp, tượng Thiền Định, tượng Thiền hành, tượng nhập Niết Bàn

Mời đọc thêm:

 

MỘT SỐ NỘI DUNG SƯU TẦM VỀ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Tuyển tập Phật Đản

Cuộc Đời Đức Phật qua ảnh

Đảnh lễ Đức Phật Đà

Tôn ảnh theo chủ đề 

Thích Ca Mâu Ni Pháp Âm

Đức Phật của chúng ta

Đại Đệ tử của Đức Phật

Tôn ảnh Phật Thích Ca