Home / Wiki – Tam Bảo / Dược Sư Pháp Hội

Dược Sư Pháp Hội

1. Danh hiệu

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (Phạn: Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha), Vương Thiện Đạo, do bổn nguyện của ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật[1], là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly).

Thông Thường có 7 Đức Phật Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu cộng thêm Đức Thích Ca Mâu Ni).

Do Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên được Tôn Xưng là Thất Phật Dược Sư. Bảy Vị Như Lai này có tên là :

1) Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở phương Đông

2) Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, hóa độ Thế Giới Diệu Bảo Quốc ở phương Đông

3) Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai, hóa độ Thế Giới Viên Mãn Hương Tích Quốc ở phương Đông

4) Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương Đông

5) Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, hóa độ Thế Giới Pháp Tràng Quốc ở phương Đông

6) Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai (hoặc Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương Đông Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai) hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải Quốc ở phương Đông

7) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hóa độ Thế Giới Tĩnh Lưu Ly Quốc ở phương Đông

Bảy vị Phật Dược Sư này có thể được phiên dịch từ 7 tên Phạn là:

1_Suparikirti-nama-śrī-rāja

2_Ratna-candra-padma- pratimaṇḍita-paṇḍita-tajaḥ-svaraghoṣa-rāja

3_Suvarṇa-bhadra-vimala-ratna-prabha-savrata

4_Aśokottama-śrī

5_Dharma-kirti-sāgara-ghoṣa

6_Dharma-kirti-sāgarāgra-mati-vikriditābhijña-rāja

7_Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rāja

Nay dựa theo Danh Hiệu âm Hán và một số tên Phạn của 7 Đức Phật Dược Sư thì chúng ta có thể phục hồi lại tên Phạn của 7 Đức Phật này là:

1) Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai (Supari-kīrtita-nāmadheya-śrī-rājāya tathāgata)

2) Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai (Ratna-candrajñāna-pratimaṇḍita prabha-ghoṣeśvara-rājāya-tathāgata)

3) Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai (Suvarṇa-ratnaprabha-suvṛttatā-siddhaya-tathāgata)

4) Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai (Aśoka-uttama-śrīye-tathāgata)

5) Pháp Hải Lôi Âm Như Lai (Dharma-sāgara-garjanāya-tathāgata)

6) Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Th ần Thông Như Lai (Dharma-sāgarajayamati-vikṛḍitābhijñāya-tathāgata)

7) Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Bhaiṣaijya-guru-vaiḍūrya-prabharājāya-tathāgata)

Giữ kho báu Chánh Pháp của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có hai vị Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tátNguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát

2. Khánh đản Vía Đức Phật Dược Sư

Ngày 30/9 âm lịch hàng năm. Nếu tháng 9 chỉ có 29 ngày thì chọn ngày 29.

3. Kinh luận

Phật Dược Sư trong kinh điển có hai hệ thống:

– Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện dô ngài Đạt Ma Cập Đa (Dharma-gupta) dịch năm 615 trong đời Tùy, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức (Bhagavānbhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabhaṣya-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistara) do Ngài Huyền Trang dịch ở đời Đường. Các Kinh này còn có tên gọi là Dược Sư Tuỳ Nguyện.

– Bảy Đức Phật Dược Sư: được ghi nhận trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức do Ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm 707. Kinh này còn có tên gọi là Thất Phật Dược Sư Kinh.

Mời đọc một số bộ Dược Sư kinh điển

4. Thần chú Dược Sư

Thần Chú Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

“Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô thích lưu ly bát lặt bà yết ra xà giả đát tha yết đa giả, a la hắc đế tam miệu tam bát đà giả đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả tam một yết đế sa ha”.

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư

“Ðát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế, át đế mạt đế ba lệ, ba bả thâu đát nhĩ. Tát bà ba bả na thế giả, bột thê bột đồ, xướng đáp mê ổ mê củ mê. Phất đạt khí đát la, bát lý thâu đát nhĩ, đàm mê nật đàm mê. Mê lỗ mê lỗ, mê lư thi khiết lệ? Tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê. Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át, tam mê tam mạn noa. Hán lư? Ðổ mê tát bà. Phật Ðà, Bồ đề tát đỏa. Khổ mê khổ mê, bát lạt khổ mê mạn đổ mê, tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả. Tát bà tát đỏa nan giả, phụ lan nê phụ lan nê? Phụ lan giả mê, tát bà a xá, bệ lưu ly giả, bát lạt để bà ty. Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha”.

Mời đọc thêm bộ sưu tập Thần chú Dược Sư

Mời đọc thêm Thủ Ấn Dược Sư

5. Tranh tượng Phật Dược Sư

Tranh tượng của Phật Dược Sư phổ biến nhất với hình tượng thân hình màu xanh Lưu Ly, tay trái kết An Tham Thiền đặt ngang đùi và giữ một bình thuốc (hoặc viên ngọc Lưu Ly), tay phải kết Ấn Dữ Nguyện và cầm một nhánh cây Arura (nhánh cây Myrobolan).

Mời đọc thêm: Ý nghĩa tranh tượng Phật Dược Sư

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

Kinh Dược Sư giảng giải

Pháp âm Dược Sư

 

 

Dược Sư Pháp Hội  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *