Home / [0000] Wiki – Tam Bảo / Tam Thế Phật

Tam Thế Phật

Tam Thế Phật: tức là Phật của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là đối tượng sùng kính chủ yếu của Phật Giáo Bắc Truyền, thông thường được xưng là Tam Bảo Phật.

1. Tung Tam Thế Phật:

Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipaṃkara-buddha), hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha), vị lai Di Lặc Thiên Tôn Phật (Maitreya-buddha).

Tam Thế Phật: Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật

2. Hoành Tam Thế Phật:

Phật Ba Đời tính theo không gian. Hoành Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Đông Phương Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇibuddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amitāyus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật).

   • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *