Home / Wiki – Tam Bảo / Thường Trụ Tam Bảo

Thường Trụ Tam Bảo

Tam bảo (zh. sānbăo 三寶, ja. sanbō, sa. triratna, pi. tiratana) là nền móng Phật giáo.

Tam Bảo có nghĩa là “Ba ngôi báu”, ba cơ sở chính của Phật giáo. Tam Bảo có 3 cách hiểu:

 

1. Nhất thể Tam Bảo (zh. 一體三寶, ja. ittai-sambō; cũng được gọi là Đồng thể tam bảo; 同體三寶) bao gồm:

 • Đại Nhật Phật, hiện thân của Pháp thân (sa. dharmakāya), biểu hiện của sự bình đẳng vô vi, sự thông suốt tính Không (sa. śūnyatā) và Phật tính của vạn vật.
 • Pháp (sa. dharma), được hiểu là luân lý của toàn thể vũ trụ và theo đó thì tất cả những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên mà sinh, đều phụ thuộc vào nhau.
 • Sự xuyên suốt giữa hai điểm 1. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát ra một sự thật, một sự thật mà chỉ một bậc Giác ngộ mới có thể trực chứng được.

2. Hiện tiền Tam Bảo (zh. 現前三寶, ja. genzen-sambō; cũng có lúc được gọi là Biệt thể tam bảo 別體三寶) gồm có:

 • Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni (sa. śākyamuni), người sáng lập Phật giáo qua sự giác ngộ của chính mình và là người đã thực hiện được Nhất thể tam bảo.
 • Pháp, ở đây được hiểu là giáo lý của Phật, được Phật thuyết giảng.
 • Tăng: Các vị đệ tử của Phật.

3. Trụ trì Tam Bảo (zh. 住持三寶, ja. juji-sambō) bao gồm:

 • Những tranh tượng của Phật được truyền lại đến ngày nay.
 • Những lời dạy của chư vị Phật trong kinh sách.
 • Chư Phật tử hiện nay, những người đang tu học và thực hiện Chính pháp.

 

  • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *