Home / Wiki – Tam Tạng / 06. Bộ Bảo Tích

06. Bộ Bảo Tích

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH VIỆT VĂN

DANH MỤC BỘ BẢO TÍCH

BỘ BẢO TÍCH
(số hiệu kinh điển từ 0310 – 0373)

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0314, Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ]

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0325, Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ]

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ]

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ]

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0332, Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0333, Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0337, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0339, Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0341, Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0344, Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0346, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0347, Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0348, Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ]

0359, Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ]

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Lương Da Xá dịch ]

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ]

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ]

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ]

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ]  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *