Home / Wiki – Tam Tạng / 08. Bộ Đại Tập

08. Bộ Đại Tập

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

DANH MỤC ĐẠI TẬP

BỘ ĐẠI TẬP
(số hiệu kinh điển từ 0397 – 0424)

0397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0398, Đại Ai Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0399, Bảo Nữ Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0400, Phật Thuyết Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0401, Phật Thuyết Vô Ngôn Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0402, Bảo Tinh Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]

0403, A Sai Mạt Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0404, Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 8 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0405, Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

0406, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0407, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0408, Hư Không Dựng Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0409, Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0410, Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0411, Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, 10 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0412, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, 2 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0413, Bách Thiên Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Vấn Pháp Thân Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0414, Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Kinh, 5 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực dịch ]

0415, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0416, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Hiền Hộ Phân, 5 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0417, Ban Chu Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0418, Bàn Chu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0419, Bạt Pha Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0420, Tự Tại Vương Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0421, Phấn Tấn Vương Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0422, Đại Tập Thí Dụ Vương Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0423, Tăng Ca Xá Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0424, Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *