Home / Wiki – Tam Tạng / 11. Bộ Luật Tạng

11. Bộ Luật Tạng

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TRỌN BỘ

BỘ LUẬT
(số hiệu kinh điển từ 1421 – 1504)

1421, Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch]

1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch]

1422b, Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch]

1423, Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Lương Minh Huy tập ]

1424, Di Sa Tắc Yết Ma Bổn, 1 quyển, [ Đường Ái Đồng lục ]

1425, Ma Ha Tăng Kì Luật, 40 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La cộng Pháp Hiển dịch ]

1426, Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1427, Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển cộng Giác Hiền dịch ]

1428, Tứ Phân Luật, 60 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm đẳng dịch ]

1429, Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1430, Tứ Phân Tăng Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1431, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1432, Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

1433, Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Đàm Đế dịch ]

1434, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1435, Thập Tụng Luật, 61 quyển, [ Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịch ]

1436, Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1437, Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiển tập xuất ]

1438, Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ ]

1439, Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng, 1 quyển, [ Lưu Tống Tăng Cừ soạn xuất ]

1440, Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, 9 quyển, [ Thất dịch ]

1441, Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Ca, 10 quyển, [ Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1442, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, 50 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1443, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Tỳ Nại Da, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1444, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1445, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cư Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1446, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tùy Ý Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1447, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tỳ Cách Sự, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1448, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự, 18 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1449, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Yết Sỉ Na Y Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1450, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1451, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự, 40 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1452, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1453, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1454, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1455, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1456, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1457, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1458, Căn Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, 14 quyển, [ Tôn Giả Thắng Hữu tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1459, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tụng, 3 quyển, [ Tôn Giả Tỳ Xá Khư tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1460, Giải Thoát Giới Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

1461, Luật Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận, 1 quyển, [ Phất Đà Đa La Đa tạo Trần Chân Đế dịch ]

1462, Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển, [ Tiêu Tăng Ca Bạt Đà La dịch ]

1463, Tỳ Ni Mẫu Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

1464, Nại Da, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1465, Xá Lợi Phất Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1466, Ưu Ba Ly Vấn Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1467a, Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1467b, Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]

1468, Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1469, Phật Thuyết Ca Diếp Cấm Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1470, Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1471, Sa Di Thập Giới Pháp Tịnh Uy Nghi, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1472, Sa Di Uy Nghi, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1473, Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1474, Sa Di Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1475, Sa Di Ni Ly Giới Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1476, Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1477, Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

1478, Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1479, Phật Thuyết Bật Sô Ngũ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1480, Phật Thuyết Bật Sô Ca Thi Ca Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1481, Phật Thuyết Ngũ Khủng Phố Thế Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1482, Phật A Tỳ Đàm Kinh Xuất Gia Tương Phẩm, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

1483a, Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1483b, Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1484, Phạm Võng Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1485, Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1486, Thọ Thập Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1487, Phật Thuyết Bồ Tát Nội Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1488, Ưu Bà Tắc Giới Kinh, 7 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1489, Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1490, Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hải dịch ]

1491, Bồ Tát Tạng Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1492, Phật Thuyết Xá Lợi Phất Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1493, Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa đẳng dịch ]

1494, Phật Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1495, Thiện Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1496, Phật Thuyết Chánh Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1497, Phật Thuyết Đại Thừa Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1498, Phật Thuyết Bát Chủng Trường Dưỡng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

1499, Bồ Tát Giới Yết Ma Văn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1500, Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1501, Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1502, Bồ Tát Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

1503, Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1504, Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ] • 26 Bình luận

  1. Hoan hỷ tinh thần hoằng dương chánh pháp thông qua những website thế này! Nam mô A mi Đà Bụt

   • Cảm ơn đạo hứu đã ghé thăm.
    Chúc đạo hữu thân tâm thường lạc

    • Kính chào Thày . Con có duyên được vào trang nhà ;xin tự giới thiệu con là tỷ kheo T T Cẩm trưởng ban nghi lễ tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên VN .Nhờ giác linh HT mà con được biết Thày ;Thày vào xem trang của con và đóng góp thẳng thắn nhé.

     • NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
      Kính lễ thầy. Thanh Tịnh Lưu Ly chỉ là Phật tử tại gia.
      Đệ tử con thành kính tri ân thầy đã ghé thăm blog của con. Có gì sai sót, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Đệ tử con xin hoan hỷ lắng nghe.

  2. Hình rất đẹp, cho mình dùng 1 số hình đưa vào các trang web. xin cảm ơn
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

   • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Xin quý đạo hữu tùy ý hoan hỷ dùng bất cứ hình ảnh nào trên blog này vào mục đích Hoằng Dương Chánh Pháp.
    Nếu thấy blog này có ích, xin quý đạo hữu giới thiệu để mọi người cùng biết.
    Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
    NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

  3. minh rat thich trang web cua ban , cam on vi da chia se voi moi nguoi , chuc ban va tat ca 1 ngay an lanh

  4. Ban giup toi – huong dan toi cach download phan 88 danh hieu cac DUC PHAT vao DVD de moi khi tung kinh SAM HOI , toi co’ the lay SAM HOI va` CHIEM NGUONG cac hinh anh LINH DONG cac Vi PHAT duoc khg .
   Xin cam on BAN , trang WEB rat dep – rat bo ich cho viec tim hieu PHAT PHAP
   Xin Tuy Hy CONG DUC nay cua BAN va` HOI HUONG voi tat ca PHAP GIOI CHUNG SANH
   CHUC BAN THAN TAM THUONG LAC

   • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Thưa quý đạo hữu ! Đạo hữu tôi rất lấy làm hoan hỷ khi quý đạo hữu có yêu cầu với blog.
    Xin quý đạo hữu chờ hai hôm nữa, đạo hữu tôi sẽ share phần video đó lên mediafire để quý đạo hữu và nhiều người khác muốn download video này có thể tùy hỷ download xuống máy tính.
    Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
    Xin đạo hữu hoan hỷ quay lại sau 02 ngày.
    NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

  5. A DI ĐÀ PHẬT ! CẤU CHO TÂM BÌNH, THẾ GIỚI BÌNH…. ĐỆ TỬ PHÁP DANH MINH TÀI XIN CUNG THỈNH DOWNLOAD CHÂN ẢNH 88 VỊ PHẬT ĐỂ CHIA SẼ CHO NGƯỜI DUYÊN TÌM ĐẾN ĐẠO DIỆT TRỪ NGHIẾP CHƯỚNG TỪ TRONG ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.

   CẦU CHO THẾ GIỚI TỊNH, NHÀ NHÀ KIẾT TƯỜNG, VẠN VẬT KIẾT TƯỜNG, NGƯỜI NGƯỜI KIẾT TƯỜNG.

   NGÀN NĂM SINH TỬ MỘNG, TAN TRONG MỘT NGỤM TRÀ
   MÊNH MÔNG PHÁN GIỚI RỘNG, NỞ TRÒN MỘT CÁNH HOA

  6. Không biết chủ đề này có trùng với chủ đề của bạn không, nếu trùng và bạn thấy có ích, tôi xin đóng góp để đạo hữu nào có quan tâm mà trì lễ có thể diệt tội hằng sa.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
   Đầu tựa (Nhất giả lễ kinh phật). Trong một năm cứ làm mỗi tháng, ngày, giờ , hướng, chư Phật Bồ Tát. Thánh hiền tập hợp nơi chỉ định dưới đây.
   Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nhân tâm thanh tịnh thực hành trai giới, kính lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng trong khoảng 3-5 năm, sở cầu tọai nguyện , tội nghiệp tiêu trừ. Nếu như ấn tống cho người được diệt tội hằng sa. Công đức cao như núi Tu Di. Phước lớn như Đại Hải, lợi ích vô cùng trước khi lại niệm thập phương thường trụ Tam Thế Phật, lúc lạy vóc sát đất. (Niệm 10 lần trong tâm NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM THẾ PHẬT).
   (Trích trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhơn Quãng Đại Viên Mãn, vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni)
   THỜI KHÓA BIỂU LẠY THEO ÂM LỊCH:
    Tháng 1 mùng 1 sáu giờ sáng (giờ mẹo). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội .
    Tháng 2 mùng 9 giờ Dần (4 giờ sáng). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diêt được 100 kiếp tội.
    Tháng 3 mùng 7 giờ Dậu (18 giờ chiều) .Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
    Tháng 4 mùng 8 giờ tý (12 giờ khuya). Xoay mặt về hướng Bắc lễ Phật 4 lạy diệt được 4800 kiếp tội.
    Tháng 5 mùng 3 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
    Tháng 6 mùng 7 giờ tý (24 giờ khuya). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 9 lạy diệt được 100 kiếp tội.
    Tháng 7 mùng 6 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
    Tháng 8 mùng 8 giờ thân (12 giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 9 lạy diệt được 300 kiếp tội.
    Tháng 9 mùng 9 giờ ngọ (12 giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
    Tháng 10 mùng 1 (12giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
    Tháng 11 mùng 3 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
    Tháng 12 mùng 3 (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
   Chú ý: những ngày này nên ăn chay và lễ Phật đúng giờ, đúng hướng.

  7. Cư sĩ Đăng Kiến

   Cho mình một tấm ảnh tam thế Phật phân giải cao, hình vàng nền màu xanh đó, để mình rửa ra lớn thờ.

  8. Greeeeeeeeat Blog Love the Infomation you have provided me .

  9. Wooooooooow Thanks for da info

  10. Cảm ơn Hữu Tâm đã cho biết cách thức lạy Phật để diệt tội. Nhưng Hữu Tâm xem lại giúp Liên Minh vào tháng 8 mùng 8 giờ Thân lại là 12 giờ trưa. Kiểm tra giúp Liên Minh nhé.

  11. Thanh Tịnh Lưu Ly gởi qua mail giúp Liên Minh nhé: zonzon1982@gmail.com. Hôm nay, Liên Minh sẽ thực hành cách lạy Phật để diệt tội, vì hôm nay là ngày 9 tháng 9 Âm lịch. Cảm ơn Thanh Tịnh Lưu Ly nhiều đúng là nhân duyên vì tình cờ vào trang này và đọc được bài này.

  12. Hello Webmaster, I noticed that http://namo84000.wordpress.com/tam-bao/ is ranking pretty low for some keywords, this may be due to the new Google Panda update, or it could be due to a variety of other factors. I’m sure you already know about On-page SEO, where Google cares highly about proper formatting of various H1/H2/H3 tags, having your main keyword appear in the beginning of your post and having your post end with the keyword, along with having keyword related alt tags and very relevant LSI. However, you do not seem to have the proper Keywords or relevant Keywords in your posts and in the website. Right now you need a tool or plugin that will allow you to check on Keyword insights, search trends and check for backlink analysis and to find out your Keyword competition. To find a Keyword Plugin that combines both Keyword Research and has the ability as a Rank Checker is what WordPress Seo Keyword, please check out our 5 minute video.

  13. Excellent Blog you have great ideas .

  14. Your site is Great thank you for your info it was a pleasure .

  15. This site is absolutely fascinating i’m yearning for is there any other examples? however anyway thanks pretty much as a result of I found that i used to be probing for.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *