Home / Wiki – Tam Tạng / 20. Bộ Sử Truyện

20. Bộ Sử Truyện

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

  DANH MỤC TRỌN BỘ

  20. BỘ SỬ TRUYỆN
  (số hiệu kinh điển từ 2026 – 2120)

  2026, Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện, 1 quyển, [ Thất dịch ]

  2027, Ca Diếp Kết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

  2028, Ca Đinh Tỳ Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

  2029, Phật Sử Tỳ Kheo Ca Chiên Duyên Thuyết Pháp Một Tận Kệ Bách Nhị Thập Chương, 1 quyển, [ Thất dịch ]

  2030, Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

  2031, Dị Bộ Tông Luân Luận, 1 quyển, [ Thế Hữu Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

  2032, Thập Bát Bộ Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

  2033, Bộ Chấp Dị Luận, 1 quyển, [ Thiên Hữu Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

  2034, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, 15 quyển, [ Tùy Phí Trường Phòng soạn ]

  2035, Phật Tổ Thống Kỉ, 54 quyển, [ Tống Chí Bàn soạn ]

  2036, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái, 22 quyển, [ Nguyên Niệm Thường tập ]

  2037, Thích Thị Kê Cổ Lược, 4 quyển, [ Nguyên Giác Ngạn biên ]

  2038, Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập, 3 quyển, [ Minh Huyễn Luân biên ]

  2039, Tam Quốc Di Sự, 5 quyển, [ Cao Lệ Nhất Nhiên soạn ]

  2040, Thích Ca Phổ, 5 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

  2041, Thích Ca Thị Phổ, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2042, A Dục Vương Truyện, 7 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

  2043, A Dục Vương Kinh, 10 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

  2044, Thiên Tôn Thuyết A Dục Vương Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

  2045, A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Phù Tần Đàm Ma Nan Đề dịch ]

  2046, Mã Minh Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

  2047a, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

  2047b, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

  2048, Đề Bà Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

  2049, Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

  2050, Tùy Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

  2051, Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện, 3 quyển, [ Đường Ngạn Tông soạn ]

  2052, Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Minh Tường soạn ]

  2053, Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, 10 quyển, [ Đường Tuệ Lập Bổn . Ngạn Tông Tiên ]

  2054, Đường Đại Tiến Phước Tự Cố Tự Chủ Phiên Kinh Đại Đức Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện, 1 quyển, [ Tân La Thôi Trí Viễn soạn ]

  2055, Huyền Tông Triêu Phiên Kinh Tam Tạng Thiện Vô Úy Tặng Hồng Lư Khanh Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Lý Hoa soạn ]

  2056, Đại Đường Cố Đại Đức Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Triệu Thiên soạn ]

  2057, Đại Đường Thanh Tự Tam Triêu Cung Phụng Đại Đức Hành Trạng, 1 quyển, [ ]

  2058, Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

  2059, Cao Tăng Truyện, 14 quyển, [ Lương Tuệ Kiểu soạn ]

  2060, Tục Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2061, Tống Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Tống Tán Ninh Đẳng soạn ]

  2062, Đại Minh Cao Tăng Truyện, 8 quyển, [ Minh Như Tinh soạn ]

  2063, Tỳ Kheo Ni Truyện, 4 quyển, [ Lương Bảo Xướng soạn ]

  2064, Thần Tăng Truyện, 9 quyển, [ ]

  2065, Hải Đông Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Cao Lệ Giác Huấn soạn ]

  2066, Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

  2067, Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, 10 quyển, [ Đường Huệ Tường soạn ]

  2068, Pháp Hoa Truyện Kí, 10 quyển, [ Đường Tăng Tường soạn ]

  2069, Thiên Đài Cửu Tổ Truyện, 1 quyển, [ Tống Sĩ Hành biên ]

  2070, Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ Thụy ứng Truyện, 1 quyển, [ ]

  2071, Vãng Sinh Truyện, 3 quyển, [ Tống Giới Châu tự ]

  2072, Vãng Sinh Tập, 3 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]

  2073, Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí, 5 quyển, [ Đường Pháp Tạng tập ]

  2074, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cảm ứng Truyện, 1 quyển, [ Đường Huệ Anh soạn . Hồ U Trinh toản ]

  2075, Lịch Đại Pháp Bảo Kí, 1 quyển, [ ]

  2076, Cảnh Đức Truyện Đăng Lục, 30 quyển, [ Tống Đạo Nguyên toản ]

  2077, Tục Truyện Đăng Lục, 36 quyển, [ ]

  2078, Truyện Pháp Chánh Tông Kí, 9 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

  2079, Truyện Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ, 1 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

  2080, Truyện Pháp Chánh Tông Luận, 2 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

  2081, Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí, 2 quyển, [ Đường Hải Vân kí ]

  2082, Minh Báo Kí, 3 quyển, [ Đường Đường Lâm soạn ]

  2083, Thích Môn Tự Kính Lục, 2 quyển, [ Đường Hoài Tín thuật ]

  2084, Tam Bảo Cảm ứng Yếu Lược Lục, 3 quyển, [ Tống Phi Trọc tập ]

  2085, Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển kí ]

  2086, Bắc Ngụy Tăng Huệ Sinh Sử Tây Vực Kí, 1 quyển, [ ]

  2087, Đại Đường Tây Vực Kí, 12 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch . Biện Ky soạn ]

  2088, Thích Ca Phương Chí, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2089, Du Phương Kí Sao, 1 quyển, [ Tân La Tuệ Siêu Đường Viên Chiếu Đẳng soạn ]

  2090, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Tượng Pháp Diệt Tận Chi Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

  2091, Đôn Hoàng Lục, 1 quyển, [ ]

  2092, Lạc Dương Ca Lam Kí, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Dương Huyễn Chi soạn ]

  2093, Tự Tháp Kí, 1 quyển, [ Đường Đoạn Thành Thức soạn ]

  2094, Lương Kinh Tự Kí, 1 quyển, [ ]

  2095, Lư Sơn Kí, 5 quyển, [ Tống Trần Thuấn Du soạn ]

  2096, Thiên Đài Sơn Kí, 1 quyển, [ Đường Từ Linh Phủ soạn ]

  2097, Nam Nhạc Tổng Thắng Tập, 3 quyển, [ Tống Trần Điền Phu soạn ]

  2098, Cổ Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Đường Tuệ Tường soạn ]

  2099, Quảng Thanh Lương Truyện, 3 quyển, [ Tống Duyên Nhất biên ]

  2100, Tục Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

  2101, Bổ Đà Lạc Ca Sơn Truyện, 1 quyển, [ Nguyên Thịnh Hi Minh thuật ]

  2102, Hoằng Minh Tập, 14 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

  2103, Quảng Hoằng Minh Tập, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2104, Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 4 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2105, Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

  2106, Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2107, Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2108, Tập Sa Môn Bất ứng Bái Tục Đẳng Sự, 6 quyển, [ Đường Ngạn Tông toản lục ]

  2109, Phá Tà Luận, 2 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

  2110, Biện Chánh Luận, 8 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

  2111, Thập Môn Biện Hoặc Luận, 3 quyển, [ Đường Phục Lễ soạn ]

  2112, Chân Chánh Luận, 3 quyển, [ Đường Huyền Nghi soạn ]

  2113, Bắc Sơn Lục, 10 quyển, [ Đường Thần Thanh soạn . Tuệ Bảo chú ]

  2114, Hộ Pháp Luận, 1 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

  2115, Phiêu Tân Văn Tập, 19 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

  2116, Biện Ngụy Lục, 5 quyển, [ Nguyên Tường Mại soạn ]

  2117, Tam Giáo Bình Tâm Luận, 2 quyển, [ Nguyên Lưu Mật soạn ]

  2118, Chiết Nghi Luận, 5 quyển, [ Sư Tử Tỳ Kheo thuật chú ]

  2119, Tự Sa Môn Huyền Trang Thượng Biểu Kí, 1 quyển, [ ]

  2120, Đại Tông Triêu Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập, 6 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ] • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *