Home / Wiki – Tam Tạng / 21. Bộ Sự Vị

21. Bộ Sự Vị

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

  DANH MỤC TRỌN BỘ

  21. BỘ SỰ VỊ
  (số hiệu kinh điển từ 2121 – 2864)

  2121, Kinh Luật Dị Tương, 50 quyển, [ Lương Bảo Xướng Đẳng tập ]

  2122 , Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, [ Đường Đạo Thế soạn ]

  2123, Chư Kinh Yếu Tập, 20 quyển, [ Đường Đạo Thế tập ]

  2124, Pháp Môn Danh Nghĩa Tập, 1 quyển, [ Đường Lý Sư Chánh soạn ]

  2125, Nam Hải Kí Quy Nội Pháp Truyện, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

  2126, Đại Tống Tăng Sử Lược, 3 quyển, [ Tống Tán Ninh soạn ]

  2127, Thích Thị Yếu Lãm, 3 quyển, [ Tống Đạo Thành tập ]

  2128 , Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 100 quyển, [ Đường Tuệ Lâm soạn ]

  2129, Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 10 quyển, [ Tống Hy Lân tập ]

  2130, Phiên Phạm Ngữ, 10 quyển, [ ]

  2131, Phiên dịch Danh Nghĩa Tập, 7 quyển, [ Tống Pháp Vân biên ]

  2132, Tất Đàm Tự Kí, 1 quyển, [ Đường Trí Quảng soạn ]

  2133a, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

  2133b, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

  2134, Đường Phạm Văn Tự, 1 quyển, [ Đường Toàn Chân tập ]

  2135, Phạm Ngữ Tạp Danh, 1 quyển, [ Đường Lễ Ngôn tập ]

  2136, Đường Phạm Lưỡng Ngữ Song Đối Tập, 1 quyển, [ Đường Tăng Đát Đa [ Tiết / Mộc ] Đa . Ba La cù Na Di Xả Sa tập ] • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *