Home / Wiki – Tam Tạng / 22. Bộ Ngoại Giáo

22. Bộ Ngoại Giáo

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

  DANH MỤC TRỌN BỘ

  22. BỘ NGOẠI GIÁO
  (số hiệu kinh điển từ 2137 – 2144)

  2137, Kim Thất Thập Luận, 3 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

  2138, Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Tuệ Nguyệt tạo Đường Huyền Trang dịch ]

  2139, Lão Tử Hóa Hồ Kinh, 2 quyển, [ ]

  2140, Ma Ni Giáo Hạ Bộ Tán, 1 quyển, [ ]

  2141a, Ma Ni Quang Phật Giáo Pháp Nghi Lược, 1 quyển, [ Đường Phất Đa Đản dịch ]

  2141b, Ba Tư Giáo Tàn Kinh, 1 quyển, [ ]

  2142, Tự Thính Mê Thi Sở Kinh, 1 quyển, [ ]

  2143, Cảnh Giáo Tam Uy Mông Độ Tán, 1 quyển, [ ]

  2144, Đại Tần Cảnh Giáo Lưu Hành Trung Quốc Bi Tụng, 1 quyển, [ Đường Cảnh Tịnh thuật ] • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *