Home / Wiki – Tam Tạng / 23. Bộ Mục Lục

23. Bộ Mục Lục

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

  DANH MỤC TRỌN BỘ

  24. BỘ MỤC LỤC
  (số hiệu kinh điển từ 2145 – 2184)

  2145, Xuất Tam Tạng Kí Tập, 15 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

  2146, Chúng Kinh Mục Lục, 7 quyển, [ Tùy Pháp Kinh Đẳng soạn ]

  2147, Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Tùy Ngạn Tông soạn ]

  2148, Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Đường Tĩnh Thái soạn ]

  2149, Đại Đường Nội Điển Lục, 10 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2150, Tục Đại Đường Nội Điển Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

  2151, Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 4 quyển, [ Đường Tĩnh Mại soạn ]

  2152, Tục Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

  2153, Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục, 15 quyển, [ Đường Minh Thuyên Đẳng soạn ]

  2154, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 20 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

  2155, Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất, 4 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

  2156, Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 3 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

  2157, Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, 30 quyển, [ Đường Viên Chiếu soạn ]

  2158, Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục, 1 quyển, [ Nam Đường Hằng An tập ]

  2159, Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Đài Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

  2160, Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Việt Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

  2161, Ngự Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Không Hải soạn ]

  2162, Căn Bổn Đại Hòa Thượng Chân Tích Sách Tử Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

  2163, Thường Hiểu Hòa Thượng Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Thường Hiểu soạn ]

  2164, Linh Nham Tự Hòa Thượng Thỉnh Lai Pháp Môn Đạo Cụ Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Hành soạn ]

  2165, Nhật Bản Quốc Thừa Hòa Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

  2166, Từ Giác Đại Sư Tại Đường Tống Tiến Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

  2167, Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

  2168a, Huệ Vận Thiền Sư Tương Lai Giáo Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

  2168b, Huệ Vận Luật Sư Thư Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

  2169, Khai Nguyên Tự Cầu Đắc Kinh Sớ Kí Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

  2170, Phước Châu Ôn Châu Đài Châu Cầu Đắc Kinh Luật Luận Sớ Kí Ngoại Thư Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

  2171, Thanh Tự Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

  2172, Nhật Bản Tỳ Kheo Viên Trân Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

  2173, Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

  2174a, Tân Thư Tả Thỉnh Lai Pháp Môn Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tông Duệ soạn ]

  2174b, Thiện Lâm Tự Tông Duệ Tăng Chánh Mục Lục, 1 quyển, [ ]

  2175, Lục Ngoại Kinh Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

  2176, Chư A Đồ Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục, 2 quyển, [ Nhật Bản An Nhiên tập ]

  2177, Hoa Nghiêm Tông Chương Sớ Tịnh Nhân Minh Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Siêu lục ]

  2178, Thiên Đài Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Huyền Nhật lục ]

  2179, Tam Luận Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản An Viễn lục ]

  2180, Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Bình Tộ lục ]

  2181, Chú Tiến Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Tạng Tuấn soạn ]

  2182, Luật Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Vinh ổn lục ]

  2183, Đông Vực Truyện Đăng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Vĩnh Siêu tập ]

  2184, Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục, 3 quyển, [ Cao Lệ Nghĩa Thiên lục ] • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *