Home / Wiki – Tam Tạng / 24. Bộ Cổ Dật

24. Bộ Cổ Dật

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

  DANH MỤC TRỌN BỘ

  24. BỘ CỔ DẬT
  (số hiệu kinh điển từ 2732 – 2864)

  2732, Lương Triêu Phó Đại Sĩ Tụng Kim Cương Kinh, 1 quyển, [ ]

  2733, Ngự Chú Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tuyên Diễn, 2 quyển, [ Đường Đạo Nhân soạn ]

  2734, Kim Cương Ánh Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Bảo Đạt tập ]

  2735, Kim Cương Bát Nhã Kinh Chỉ Tán, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2736, Kim Cương Bát Nhã Kinh Y Thiên Thân Bồ Tát Luận Tán Lược Thích Tần Bổn Nghĩa Kí Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tri Ân soạn ]

  2737, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2738, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2739, Kim Cương Bát Nhã Kinh Hiệp Chú, 1 quyển, [ ]

  2740, Kim Cương Bát Nhã Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

  2741, Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2742, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Truyện Ngoại Truyện Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

  2743, Trì Tụng Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

  2744, Nhân Vương Bát Nhã Thật Tương Luận Quyển Đệ Nhị, 1 quyển, [ ]

  2745, Nhân Vương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2746, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoàn Nguyên thuật, 1 quyển, [ ]

  2747, Hiệp Chú Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

  2748, Pháp Hoa Nghĩa Kí Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

  2749, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2750, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2751, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2752, Pháp Hoa Vấn Đáp, 1 quyển, [ ]

  2753, Hoa Nghiêm Kinh Chương, 1 quyển, [ ]

  2754, Hoa Nghiêm Lược Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

  2755, Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2756, Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Tuệ Quang soạn ]

  2757, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

  2758, Thập Địa Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

  2759, Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Kí Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

  2760, Vô Lượng Thọ Quán Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

  2761, Thắng Man Kinh Kí, 1 quyển, [ ]

  2762, Thắng Man Kinh Sớ, 1 quyển, [ Chiêu Pháp Sư soạn ]

  2763, Hiệp Chú Thắng Man Kinh, 1 quyển, [ ]

  2764a, Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

  2764b, Đại Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

  2765, Niết Bàn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2766, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2767, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2768, Duy Ma Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

  2769, Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

  2770, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2771, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2772, Duy Ma Kinh Sớ Quyển Đệ Tam . Đệ Lục, 2 quyển, [ ]

  2773, Duy Ma Kinh Sao, 1 quyển, [ ]

  2774, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2775, Duy Ma Sớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao, 1 quyển, [ ]

  2776, Thích Triệu Tự, 1 quyển, [ Đường Thể Thỉnh kí ]

  2777, Tịnh Danh Kinh Tập Giải Quán Trung Sớ, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

  2778, Tịnh Danh Kinh Quán Trung Thích Sao, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

  2779, Phật Thuyết Lăng Già Kinh Thiện Môn Tất Đàm Chương, 1 quyển, [ ]

  2780, Ôn Thất Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

  2781, Vu Lan Bồn Kinh Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

  2782, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn ]

  2783, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ Quyết, 1 quyển, [ ]

  2784, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích Sao, 1 quyển, [ ]

  2785, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Luận Quảng Thích Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

  2786, Thiên Thỉnh Vấn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2787, Tứ Phân Giới Bổn Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Nhị . Đệ Tam, 3 quyển, [ ]

  2788, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

  2789, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

  2790, Luật Tạp Sao, 1 quyển, [ ]

  2791, Tông Tứ Phân Tỳ Kheo Tùy Môn Yếu Lược Hành Nghi, 1 quyển, [ ]

  2792, Tỳ Ni Tâm, 1 quyển, [ ]

  2793, Tam Bộ Luật Sao, 1 quyển, [ ]

  2794, Luật Sao, 1 quyển, [ ]

  2795, Tứ Bộ Luật Tịnh Luận Yếu Dụng Sao, 2 quyển, [ ]

  2796, Luật Sao Đệ Tam Quyển Thủ Quyết, 1 quyển, [ ]

  2797, Phạm Võng Kinh thuật Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

  2798, Bổn Nghiệp Anh Lạc Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

  2799, Thập Địa Luận Nghĩa Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Tam, 2 quyển, [ Bắc Châu Pháp Thượng soạn ]

  2800, Quảng Bách Luận Sớ Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Đường Văn Quỹ soạn ]

  2801, Du Già Sư Địa Luận Phân Môn Kí, 6 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn . Trí Tuệ Sơn kí ]

  2802, Du Già Luận Thủ Kí, 4 quyển, [ Đường Pháp Thành thuật . Phước Tuệ kí ]

  2803, Địa Trì Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

  2804, Duy Thức Tam Thập Luận Yếu Thích, 1 quyển, [ ]

  2805, Nhiếp Đại Thừa Giảng Sớ Quyển Đệ Ngũ . Đệ Thất, 2 quyển, [ ]

  2806, Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, 1 quyển, [ ]

  2807, Nhiếp Đại Thừa Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

  2808, Nhiếp Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

  2809, Nhiếp Đại Thừa Nghĩa Chương Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

  2810, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2811, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí Tự Thích, 1 quyển, [ ]

  2812, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2813, Đại Thừa Khởi Tín Luận Lược thuật, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2814, Đại Thừa Khởi Tín Luận Quảng Thích Quyển Đệ Tam, 3 quyển, Tứ,Ngũ,[ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2815, Khởi Tín Luận Chú, 1 quyển, [ ]

  2816, Nhân Duyên Tâm Thích Luận Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

  2817, Đại Thừa Kinh Toản Yếu Nghĩa, 1 quyển, [ ]

  2818, Đại Thừa Nhị Thập Nhị Vấn Bổn, 1 quyển, [ ]

  2819, Chư Kinh Yếu Sao, 1 quyển, [ ]

  2820, Bồ Tát Tạng Tu Đạo Chúng Kinh Sao Quyển Đệ Thập Nhị, 1 quyển, [ ]

  2821, Chư Kinh Yếu Lược Văn, 1 quyển, [ ]

  2822, Đại Thừa Yếu Ngữ, 1 quyển, [ ]

  2823, Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ Khai Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

  2824, Thiên Đài Phân Môn Đồ, 1 quyển, [ ]

  2825, Chân Ngôn Yếu Quyết Quyển Đệ Nhất, 2 quyển, Đệ Tam,[ ]

  2826, Lược Chư Kinh Luận Niệm Phật Pháp Môn Vãng Sinh Tịnh Độ Tập Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhật soạn ]

  2827, Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi Quyển Trung . Hạ, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu soạn ]

  2828, Đại Thừa Tịnh Độ Tán, 1 quyển, [ ]

  2829, Trì Niệm Phật Sám Hối Lễ Văn, 1 quyển, [ ]

  2830a, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán, 1 quyển, [ ]

  2830b, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán Văn, 1 quyển, [ ]

  2831, Vô Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

  2832, Nam Thiên Trúc Quốc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, 1 quyển, [ ]

  2833, Quán Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

  2834, Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn, 1 quyển, [ ]

  2835, Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chân Tông Luận, 1 quyển, [ Đường Tuệ Quang thích ]

  2836, Đại Thừa Bắc Tông Luận, 1 quyển, [ ]

  2837, Lăng Già Sư Tư Kí, 1 quyển, [ Đường Tịnh Giác tập ]

  2838, Truyện Pháp Bảo Kỉ, 1 quyển, [ Đường Đỗ Khốt soạn ]

  2839, Tán Thiện Môn Thi, 1 quyển, [ ]

  2840, Tam Giới Đồ, 1 quyển, [ ]

  2841, Đại Phật Lược Sám, 1 quyển, [ ]

  2842, Ấn Sa Phật Văn, 1 quyển, [ ]

  2843, Đại Bi Khải Thỉnh, 1 quyển, [ ]

  2844, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ, 1 quyển, [ ]

  2845, Áp Tọa Văn Loại, 1 quyển, [ ]

  2846, Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

  2847, Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

  2848, Hồi Hướng Văn, 1 quyển, [ ]

  2849, Đại Thừa Tứ Nhật, 1 quyển, [ ]

  2850, Địa Tạng Bồ Tát Thập Nhật, 1 quyển, [ ]

  2851, Hòa Bồ Tát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

  2852, Nhập Bố Tát Đường Thuyết Kệ Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

  2853, Bố Tát Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

  2854, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

  2855, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

  2856, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

  2857, Tác Pháp Hào Nghĩa Biện Phúng Tụng Văn, 1 quyển, [ ]

  2858, Đại Mục Kiền Liên Minh Gian Cứu Mẫu Biến Văn Tịnh Đồ, 1 quyển, [ ]

  2859, Huệ Viễn Ngoại Truyện, 1 quyển, [ ]

  2860, Phủ Quân Tồn Huệ Truyện, 1 quyển, [ ]

  2861, Tuyền Châu Thiên Phật Tân Trước Chư Tổ Sư Tụng, 1 quyển, [ ]

  2862, Đại Phiền Sa Châu Thích Môn Giáo Pháp Hòa Thượng Hồng Biện Tu Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

  2863, Vương Phạm Chí Thi Tập, 1 quyển, [ ]

  2864, Tiến Chỉ, 1 quyển, [ ] • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *