Home / Wiki – Tam Tạng / 26. Kinh Trường Bộ

26. Kinh Trường Bộ

Ðại Tạng Kinh Việt Nam
Trường Bộ Kinh – Dìgha Nikàya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Mục lục

 

Lời giới thiệu

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Ðây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Ðại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Ðộ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam, dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pàli.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Thay mặt Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam

Pháp Chủ GHPGVN,
Hòa thượng Thích Ðức Nhuận
1991

Hội đồng Chứng minh:

1. Hòa thượng Thích Ðức Nhuận
2. Hòa thượng Thích Ðôn Hậu
3. Hòa thượng Thích Trí Tịnh
4. Hòa thượng Thích Mật Hiền
5. Hòa thượng Thích Huệ Thành
6. Hòa thượng Thích Giác Nhu
7. Hòa thượng Kim Cương Tử
8. Hòa thượng Thích Tâm Thông
9. Hòa thượng Thích Siêu Việt
10. Hòa thượng Mahà Saray
11. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm.

Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Ðại tạng Kinh Việt Nam:

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Minh Châu

Phó chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Phó chủ tịch: Hòa thượng Kim Cương Tử
Phó chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
Phó chủ tịch: Thượng tọa Thích Thanh Từ
Phó chủ tịch: Thượng tọa Thích Thiện Châu

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa Thích Chơn Thiện
Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa Thích Giác Toàn
Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ Võ Ðình Cường
Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ Minh Chi

Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

Trường Bộ Trường A-hàm
Stt Tên kinh Stt Tên kinh
01 Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) 21 Kinh Phạm Ðộng
02 Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) 27 Kinh Sa-môn quả
03 Kinh A-ma-trú (Ambbattha Sutta) 20 Kinh A-ma-trú
04 Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) 22 Kinh Chủng Ðức
05 Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) 23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu
06 Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta) (không có)
07 Kinh Xa-li-da (Jàliya Sutta) (không có)
08 Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sihanàda Sutta) 25 Kinh Loã Hình Phạm Chí
09 Kinh Bố-sá-ba-lâu (Potthapàda Sutta) 28 Kinh Bố-sá-ba-lâu
10 Kinh Tu-ba (Subha Sutta) (không có)
11 Kinh Kiên-cố (Kevaddha Sutta) 24 Kinh Kiên-cố
12 Kinh Lô-già (Lohicca Sutta) 29 Kinh Lô-già
13 Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) 26 Kinh Tam Minh
14 Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) 01 Kinh (Sơ) Ðại Bổn
15 Kinh Ðại Duyên (Mahà-Nidàna Sutta) 13 Kinh Ðại Duyên Phương Tiện
16 Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-Parinibbàna Sutta) 02 Kinh Du Hành
17 Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta) (không có)
18 Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha Sutta) 04 Kinh Xa-ni-sa
19 Kinh Ðại Ðiên-tôn (Mahà-Govinda Sutta) 03 Kinh Ðiên Tôn
20 Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta) 19 Kinh Ðại Hội
21 Kinh Ðế-thích Sơ Vấn (Sakka-Tanha Sutta) 14 Kinh Thích-Ðề Hoàn Nhân Vấn
22 Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (không có)
23 Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta) 07 Kinh Tệ Túc
24 Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) 15 Kinh A-Nậu-Di
25 Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống (Udumbarika-Sihanàdà Sutta) 08 Kinh Tán-Ðà-Na
26 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sihanàda Sutta) 06 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành
27 Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta) 05 Kinh Tiêu Duyên
28 Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya – Suttanta) 18 Kinh Tự Hoan Hỷ
29 Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) 17 Kinh Thanh Tịnh
30 Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (không có)
31 Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) 16 Kinh Thiện Sanh
32 Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Suttanta) (không có)
33 Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 09 Kinh Chúng Tập
34 Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10 Kinh Thập Thượng
Ghi chú: Số thứ tự (Stt) các Kinh trong Trường Bộ được ghi theo Pàli Tạng. Số thứ tự các Kinh trong Trường A-hàm được ghi theo Hán Tạng.

-ooOoo-

Trường A-hàm Trường Bộ
1 Kinh Đại bản D.14. Mahāpadāna.
2 Kinh Du hành D.16. Mahāparinibbāna;
D.17. Mahāsudassana.
3 Kinh Điển Tôn D.19. Mahāgovinda.
4 Kinh Xà-ni-sa D.18. Janavasabha.
5 Kinh Tiểu duyên D.24. Agañña.
6 Kinh Chuyển luân Thánh vương tu hành D.26. Cakkavattī.
7 Kinh Tệ-tú D.23. Payāsi.
8 Kinh Tán-đà-na D.25. Udumbarikasīhanāda.
9 Kinh Chúng tap D.33. Samgīti.
10 Kinh Thập thượng D.34. Dasuttara.
11 Kinh Tăng nhất (không có).
12 Kinh Tam tụ (không có).
13 Kinh Đại duyên phương tiện D.15. Mahānidāna.
14 Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn D.21. Sakkapañha.
15 Kinh A-nậu-di D.24. Pātika.
16 Kinh Thiện sanh D.31. Sivgalovāda.
17 Kinh Thanh tịnh D.29. Pāsādika.
18 Kinh Tự hoan hỷ D.28. Sampadānīya.
19 Kinh Đại hội D.20. Mahāsamaya.
20 Kinh A-ma-trú D.3. Ambattha.
21 Kinh Phạm động D.1. Brahmajāla.
22 Kinh Chủng Đức D.4. Sonadanda.
23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu D.5. Kūtadanda.
24 Kinh Kiên cố D.11. Kevada.
25 Kinh Lõa hình phạm chí D.8. Kassapa.
26 Kinh Tam minh D.13. Tevijjā.
27 Kinh Sa-môn quả D.2. Sāmaññaphala.
28 Kinh Bố-tra-bà-lâu D.9. Potthapāda.
29 Kinh Thế ký (không có).


  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *