Home / Wiki – Tam Tạng / 36. Bộ Pháp Tụ

36. Bộ Pháp Tụ

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TRỌN BỘ

LUẬN TẠNG NAM TRUYỀN

BỘ PHÁP TỤ

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera

Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Lời tựa

Mẫu đề

I. Chương Tâm Sanh

Thiện dục giới
Thiện sắc giới
Thiện vô sắc giới
Thiện siêu thế
Pháp bất thiện
Pháp vô ký

II. Chương Sắc

III. Chương Toát Yếu

IV. Chương Trích Yếu

Trích cú Từ điển  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *