Home / Wiki – Tam Tạng / 41. Bộ Song Đối

41. Bộ Song Đối

KINH ĐIỂN ĐÃ DỊCH TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TRỌN BỘ

LUẬN TẠNG

BỘ SONG ĐỐI

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera

TẬP MỘT

I- CĂN SONG

– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Xiển minh pháp thiện
– Xiển minh pháp bất thiện
– Xiển minh pháp vô ký
– Xiển minh danh pháp

II- UẨN SONG

– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần uẩn
– Phần thuần uẩn căn luân
– Phần chuyển biến
– Phần sanh
– Phần diệt
– Phần sanh diệt
– Phần biến tri

III- XỨ SONG

– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần xứ
– Phần thuần xứ căn luân
– Phần chuyển biến
– Phần sanh
– Phần diệt
– Phần sanh diệt
– Phần biến tri

IV- GIỚI SONG

– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần giới
– Phần thuần giới căn luân
– Phần chuyển biến
– Phần sanh
– Phần biến tri

V- ÐẾ SONG

– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần đế căn luân
– Phần chuyển biến
– Phần sanh
– Phần diệt
– Phần sanh diệt
– Phần biến tri

TẬP HAI

VI- HÀNH SONG

– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần hành
– Phần chuyển biến
– Phần diệt
– Phần sanh
– Phần sanh diệt
– Phần biến tri

VII- TÙY MIÊN SONG

– Phần ngủ ngầm
– Phần tiềm tàng
– Phần đoạn trừ
– Phần biến tri
– Phần được đoạn trừ
– Phần sanh khởi
– Phần giới (cảnh)

TẬP BA

VIII- TÂM SONG

Xiển thuật phần NGƯỜI
Xiển thuật phần PHÁP
Xiển thuật phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển thuật phần HỔN HỢP
Xiển minh phần NGƯỜI
Xiển minh phần PHÁP
Xiển minh phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển minh phần HỔN HỢP

IX- PHÁP SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần pháp
Phần thuần pháp căn luân
Phần chuyễn biến
Phần sanh
Phần diệt
Phần sanh diệt
Phần tiến tu

X- QUYỀN SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần quyền
Phần thuần quyền căn luân
Phần chuyển biến
Phần biến tri

TẬP BỐN

X. QUYỀN SONG (Indriyayamaka)

(tiếp theo Phần Chuyển Biến – Pavattivāro)  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *