Ý NGHĨA CON SỐ 84000

trong Phật giáo chúng ta thường thấy nhắc đến con số 84000 mà Đức Thế Tôn thường dùng để nói về những con số to lớn hay nhũng con số không cùng trong Phật Giáo. Ví dụ như:
Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
dịch:
Phật nhìn trong một chén nước
có 84000 con vi trùng
Hay là lời của đức Phật :”xung quang thế giới ta Bà của chúng ta có 84000 tam thiên đại thiên thế giới khác” hay là ” chúng sanh có vô lượng vô biên, pháp môn cũng vô biên vô lượng và ta có 84000 Pháp môn cho mọi chúng sanh tu tập” vậy thật sự con số 84000 có ý nghĩa gì không hay chỉ là chỉ là một con số đơn thuần như bao con số khác thôi. Bằng giới hạn của sự hiểu biết của mình Tâm Thông xin giới thiệu cho bạn hiểu thêm về ý nghĩa của con số 84000 này:
8: tượng trưng cho Bát Chánh Đạo bao gồm : Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định là một con đường với 8 nhánh đưa chúng sanh đến quả vị giải thoát tối thượng
4:tượng trưng cho Tứ Diệu Đế bao gồm Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế là bốn sự thật chắc chắn nhất trong cuộc đời này
Như vậy khi hành giả tu tập Bát Chánh Đạo và quán chiếu mọi vật trên thế gian này bằng con mắt dưới chân lý Tứ Diệu Đế thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bỗng chốc sẽ hóa thành Hư Không ( ý nghĩa của 3 con số 0 ) mọi vật đã là Hư Không vậy thì còn cái gì vướng bận ta mà ta không giải thoát hoàn toàn an nhiên tối thượng. khi ta đã an nhiên tối thượng thì đó chẳng phải là Niết Bàn hay sao ???
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Toạ Hạ Tát Đại Chứng Minh  • Leave a Comment