Ý nghĩa sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật

Trong Kinh “Niệm Phật Ba La Mật” do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn sang Việt văn, ở Phẩm thứ ba “Niệm Phật công đức”, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã vì Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hi và đại chúng diễn thuyết, lược nói 17 ý nghĩa danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, như sau:
Này Phật tử hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận.
Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh… dẫu trăm ngàn muôn ức Na do tha vi trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích”.
Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. (*)
Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.
Đọc đến nghĩa thứ ba, đoạn có đánh dấu (*), đệ tử bỗng nhiên chợt nhớ. Lúc Cha Mẹ của đệ tử còn tại thế, hằng đêm tại gia, sau thời công phu Tịnh độ có tụng một số bài kệ sám nói về ý nghĩa của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử còn nhớ, thuộc và đọc tụng hằng đêm sau thời công phu Tịnh Độ. Nhân dịp VU LAN, mùa Báo Hiếu, để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, đệ tử xin chép lại các bài kệ sám tụng ý nghĩa “HỒNG DANH NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” dâng tặng chư thiện tín hữu duyên cùng thưởng thức:
1/ NIỆM PHẬT TRÌ NGŨ GIỚI
NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT (1)
Khắp chúng sanh bác ái từ bi.
Chữ MÔ bỏ hết ái si
Chớ ham DÂM DỤC mà suy đọa hoài.
A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO (2)
Vật của người chớ háo, chớ ham.
Chữ DI nên dứt nói xàm (3)
Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.
ĐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí
Tránh MA MEN (4) thì ý bình an.
Quy y Tam Bảo vẹn toàn
Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.
Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ
Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay
Ráng lần sáu chữ từ nay
Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.
Ghi chú:
(1) SÁT: Sát sanh.
(2) THÂU ĐẠO: Trộm cắp.
(3) Nói xàm: nói điều vô nghĩa.
(4) MA MEN: Rượu.
Ngũ giới là năm giới cấm căn bản của người đệ tử xuất gia và tại gia thọ trì sau khi đã quy y Tam Bảo.
2/ NIỆM PHẬT THANH TỊNH LỤC CĂN
NAM về NHÃN, SẮC trần đều diệt
Chớ đê mê mài miệt trần ai.
Chữ MÔ thuộc NHĨ, THINH hay
Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.
A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh
Thích làm chi bịn rịn ái tình.
Chữ DI là THIỆT khiết tinh
VỊ trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.
ĐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn
Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.
PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên
PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.
Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ
Cứu độ người sanh tử luân hồi.
Cố công trì niệm trau dồi
An nhiên tự, tại khỏi thời trầm luân.
Ghi chú: Lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.
Lục trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.
3. NIỆM PHẬT HÀNH LỤC ĐỘ
NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ
Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên
Đức từ mở rộng khắp miền
Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.
MÔ tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI
Chớ ố hoen mà phải hư hèn
Lòng bi nào kể xuống lên
Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.
A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC
Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên
Không màn những chuyện não phiền
Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.
DI tiến bước hằng khi TINH TẤN
Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi
Khá xem các Phật rạng ngời
Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.
ĐÀ quang đảng soi miền CHÁNH ĐỊNH
Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường
Keo sơn gắn bó luôn luôn
Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.
PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ
Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng
Rõ thông diệu lý siêu quần
Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn
Hành Lục Độ lo toan bữa bữa
Chớ than van kéo nhựa kéo giây
Hiểu rằng cõi Phật gần đây
Di Đà, Thế Chí với rày Quán Âm.
Ghi chú:
Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đạo: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, Thiền định và Trí tuệ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sau cùng, xin mượn bài kệ thi của Ngài Huỳnh Phú Sổ, để kết thúc bài này:
NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh
MÔ không dục lợi chẳng cầu danh
A trừ dâm dục nuôi tinh đủ
DI dứt đắn đo giữ báu lành
ĐÀ ấy kim thân sanh bất diệt
PHẬT là xá lợi hiệu vô sanh
LỤC ra chép để người người biết
TỰ lấy mình tu ắt sẽ thành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh cõi Cực Lạc  • Leave a Comment