Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Tây Phương Cực Lạc / Phật A Di Đà / Ý nghĩa sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật

Ý nghĩa sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật

Trong Kinh “Niệm Phật Ba La Mật” do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn sang Việt văn, ở Phẩm thứ ba “Niệm Phật công đức”, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã vì Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hi và đại chúng diễn thuyết, lược nói 17 ý nghĩa danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, như sau:

Này Phật tử hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận.

Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh… dẫu trăm ngàn muôn ức Na do tha vi trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích”.

Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?

Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. (*)

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Đọc đến nghĩa thứ ba, đoạn có đánh dấu (*), đệ tử bỗng nhiên chợt nhớ. Lúc Cha Mẹ của đệ tử còn tại thế, hằng đêm tại gia, sau thời công phu Tịnh độ có tụng một số bài kệ sám nói về ý nghĩa của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử còn nhớ, thuộc và đọc tụng hằng đêm sau thời công phu Tịnh Độ. Nhân dịp VU LAN, mùa Báo Hiếu, để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, đệ tử xin chép lại các bài kệ sám tụng ý nghĩa “HỒNG DANH NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” dâng tặng chư thiện tín hữu duyên cùng thưởng thức:

1/ NIỆM PHẬT TRÌ NGŨ GIỚI

NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT (1)

Khắp chúng sanh bác ái từ bi.

Chữ MÔ bỏ hết ái si

Chớ ham DÂM DỤC mà suy đọa hoài.

A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO (2)

Vật của người chớ háo, chớ ham.

Chữ DI nên dứt nói xàm (3)

Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.

ĐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí

Tránh MA MEN (4) thì ý bình an.

Quy y Tam Bảo vẹn toàn

Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.

Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ

Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay

Ráng lần sáu chữ từ nay

Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

Ghi chú:

(1) SÁT: Sát sanh.

(2) THÂU ĐẠO: Trộm cắp.

(3) Nói xàm: nói điều vô nghĩa.

(4) MA MEN: Rượu.

Ngũ giới là năm giới cấm căn bản của người đệ tử xuất gia và tại gia thọ trì sau khi đã quy y Tam Bảo.

2/ NIỆM PHẬT THANH TỊNH LỤC CĂN

NAM về NHÃN, SẮC trần đều diệt

Chớ đê mê mài miệt trần ai.

Chữ MÔ thuộc NHĨ, THINH hay

Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.

A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh

Thích làm chi bịn rịn ái tình.

Chữ DI là THIỆT khiết tinh

VỊ trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.

ĐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn

Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.

PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên

PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.

Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ

Cứu độ người sanh tử luân hồi.

Cố công trì niệm trau dồi

An nhiên tự, tại khỏi thời trầm luân.

Ghi chú: Lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.

Lục trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

3. NIỆM PHẬT HÀNH LỤC ĐỘ

NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ

Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên

Đức từ mở rộng khắp miền

Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.

MÔ tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI

Chớ ố hoen mà phải hư hèn

Lòng bi nào kể xuống lên

Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.

A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC

Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên

Không màn những chuyện não phiền

Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.

DI tiến bước hằng khi TINH TẤN

Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi

Khá xem các Phật rạng ngời

Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.

ĐÀ quang đảng soi miền CHÁNH ĐỊNH

Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường

Keo sơn gắn bó luôn luôn

Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.

PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ

Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng

Rõ thông diệu lý siêu quần

Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn

Hành Lục Độ lo toan bữa bữa

Chớ than van kéo nhựa kéo giây

Hiểu rằng cõi Phật gần đây

Di Đà, Thế Chí với rày Quán Âm.

Ghi chú:

Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đạo: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, Thiền định và Trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sau cùng, xin mượn bài kệ thi của Ngài Huỳnh Phú Sổ, để kết thúc bài này:

NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh

MÔ không dục lợi chẳng cầu danh

A trừ dâm dục nuôi tinh đủ

DI dứt đắn đo giữ báu lành

ĐÀ ấy kim thân sanh bất diệt

PHẬT là xá lợi hiệu vô sanh

LỤC ra chép để người người biết

TỰ lấy mình tu ắt sẽ thành.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đồng sanh cõi Cực Lạc  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *