Ý nghĩa tranh, tượng Phật Dược Sư – có hình ảnh diễn giải

Ý NGHĨA TRANH, TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Biên soạn: Huyền Thanh
Hình minh họa: Thanh Tịnh Lưu Ly
Nguồn hình ảnh: internet

Tôn Tượng của Đức Phật Dược Sư có rất nhiều, tùy theo các thệ nguyện mà tạo ra hình trạng khác nhau
Dược Sư Niệm Tụng Nghi Quỹ ghi là: “Đức Như Lai, tay trái cầm bình thuốc gọi là Vô Giá Thù, tay phải kết Bảo Ấn, thân khoác áo cà sa, ngồi Kiết Già trên đài sen”

Đức Phật Dược Sư tay trái cầm bình thuốc (Vô Giá Thù), tay phải kết Bảo Ấn, thân khoác áo cà – sa, ngồi kiết già trên đài sen

A Sa Phộc Sao ghi là :
– Tay phải tác Thí Nguyện, tay trái kết Ấn Thí Vô Úy (!!!)
 

– Tay trái cầm viên ngọc báu, tay phải giơ lên nhẹ nhàng


– Tay trái co ngón út đặt dưới rốn, tay phải cầm bình thuốc, kết Định Ấn

Đức Phật Dược Sư tay phải ôm bình thuốc, kết Ấn Định

Đức Phật Dược Sư hai tay kết định ấn, bình thuốc đặt trên tay phải

–  Tay cầm Y Bát, Tích Trượng

Phật Dược Sư ôm bình bát trên tay phải, hai tay kết Định Ấn

 

Đức Phật Dược Sư tay phải cầm tích trượng, tay trái ôm bình thuốc. Hai vị bồ tát Nhật Quang Bồ tát và Nguyệt Quang Bồ tát ở hai bên.

 
Trung Hoa và Nhật Bản thường biểu thị Tôn Tượng Phật Dược Sư theo tư thế đứng hoặc ngồi, thân thếp vàng, tay kết Ấn Vô Úy hoặc Dữ Nguyện.
 
 

Đức Phật Dược Sư tay phải kết ấn Vô Úy, tay trái ôm bình thuốc

Đức Phật Dược Sư tay phải kết ấn Vô Úy, tay trái ôm bình thuốc

 

Đức Phật Dược Sư tay phải ôm bình thuốc, tay trái kết Thí Nguyện Ấn

 
_Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận:” Đức Phật Dược Sư khoác áo Cà Sa kẻ ô, ngồi Kiết Già trên Đài sen báu, tay trái mở chưởng ôm bình thuốc đặt dưới rốn, tay phải kết Ấn Dữ Nguyện (Ban bố)”


Hoặc ghi nhận là:”Đức Phật Dược Sư có thân hình màu xanh Lưu Ly, tay trái kết An Tham Thiền đặt ngang đùi và giữ một bình thuốc, tay phải kết Ấn Dữ Nguyện và cầm một nhánh cây Arura (nhánh cây Myrobolan)” 
Phật Sống Tây Khang NẶC NA ghi nhận là: “Đức Phật Dược Sư có đầy đủ 32 tướng, thân khoác áo Cà Sa, tướng mạo giống như Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tay trái kết Định Ấn ôm cái bát, trong bát chứa đầy nước Cam Lộ để trị bệnh. Tay phải cầm quả Ha Tử dùng giáng 3 Độc (Hình dạng giống như Thanh Quả ở Tây Tạng) và duỗi tay ra đặt trên đầu gối”
 
Sau này có một số Tôn Tượng Phật Dược Sư cầm cái tháp, hoặc được phụng thờ chung với Bồ Tát Đa La (Tārā), hoặc thờ chung với 3 hay 5 Đức Phật với các bậc Hiền Thánh

Đức Phật Dược Sư và Vị Bồ tát Tara

 

Tam Thế Phật (Phật A Di Đà – Phật Thích Ca – Phật Dược Sư)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*