[youtube] Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Chú


Thần chú có công năng tiêu trừ nghiệp chướng xấu: OM HA HA HA WIN SAM MO TI SO HA ( Hay: OM, BO LA MO, LINH TO NINH, SO HA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *