[youtube] Phim sự tích Địa Tạng Vương Bồ tát


NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
南無大願地藏王菩薩
Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva  • Leave a Comment